ގަވާއިދު ނަންބަރު: 37-އާރ/2022 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 95-އާރ/2020، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ގަވާއިދަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)