ގަވާއިދު ނަންބަރު: 35-އާރ/2022 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 22-އާރ/2021، ފެނުގެ ވަސީލަތްތައް ޙިމާޔަތްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)