ގަވާއިދު ނަންބަރު: 30-އާރ/2022 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 155-އާރ/2021، މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލުގެ ރަޖިސްޓްރާރގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)