ގަވާއިދު ނަންބަރު: 18-އާރ/2022 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 149-އާރ/2021، ބޭހުގެ މެކްސިމަމް ރީޓެއިލް ޕްރައިސް (އެމް.އާރް.ޕީ) ކަނޑައެޅުމާއި ތަންފީޛު ކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)