ގަވާއިދު ނަންބަރު: 15-އާރ/2022 (ޑީލިންގ ކުންފުނި (ޑީލާޒް) އާއި ޑީލާޒް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތް (ބްރޯކާޒް) ތަކަށް ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ގަވާއިދު)