ގަވާއިދު ނަންބަރު 5-އާރ/2022 (ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިންގޭ ރީހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ރީ-އިންޓަގްރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު)