ބަޔޯޑިގްރޭޑަބްލް ކޮތަޅުކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑުތަކާއި އެ ތަކެއްޗަށް ހުއްދަދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު