ޤަރާރު ނަންބަރު 2020/3 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައި އިދާރީ ދާއިރާތަކުގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ސިޓީ ކައުންސިލަކާއި ރަށު ކައުންސިލެއްގެ އިޚުތިޞާޞް ކަނޑައެޅުމުގެ ޤަރާރު ނަންބަރު 2020/2 އިޞްލާޙު ކުރުން)