ޢާންމު މަޢުލޫމާތު

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ

ނަންބަރު: (A)CA-2017/104

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޢަދަދު އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ މެންބަރުންގެ ޢަދަދާ އެއްވަރުވެފައިވާ ފަރާތްތައް


ނަންބަރު:A)CA-2017/104)

އިޢުލާން

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017

2017 އެޕްރީލް 15 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވިއިރު، އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޢަދަދު އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ މެންބަރުންގެ ޢަދަދާ އެއްވަރުވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިމިވަނީއެވެ.

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް (ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ)

ފުރިހަމަ ނަން

ދާއިމީ އެޑްރެސް

ރަސްމީ ލިޔެކިއުން ފޮނުވާ އެޑްރެސް

ވާދަކުރާ ހައިސިއްޔަތު

ލޯގޯ

ޙުސައިން  ޙަސަން

ހިމޭން / ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު

ހިމޭން / ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު

އެމް.ޑީ.ޕީ

 

 

ރ. ކިނޮޅަހު ކައުންސިލް

ފުރިހަމަ ނަން

ދާއިމީ އެޑްރެސް

ރަސްމީ ލިޔެކިއުން ފޮނުވާ އެޑްރެސް

ވާދަކުރާ ހައިސިއްޔަތު

ޢަބްދުލްމަޖީދު  ޙަސަން

ހަވޭލި / ރ. ކިނޮޅަސް

ނާރެސް / ރ. ކިނޮޅަސް

އަމިއްލަ

އަޙްމަދު  ޙުސައިން

ފެހިވިލާ / ރ. ކިނޮޅަސް

ފެހިވިލާ / ރ. ކިނޮޅަސް

އަމިއްލަ

ވާފިރު  އަޙްމަދު

ޖަންބުގެ / ރ. ކިނޮޅަސް

ތެވެލި / ރ. ކިނޮޅަސް

އަމިއްލަ

އދ. ދިއްދޫ ކައުންސިލް

ފުރިހަމަ ނަން

ދާއިމީ އެޑްރެސް

ރަސްމީ ލިޔެކިއުން ފޮނުވާ އެޑްރެސް

ވާދަކުރާ ހައިސިއްޔަތު

ޙުސައިން  ޔޫސުފް

އިވްނިންގްޕެރިސް / އދ. ދިއްދޫ

އދ. ދިއްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ޕީ.ޕީ.އެމް

ޢަބްދުއްރަޙީމް  މުޙައްމަދު

ސައްދާމުވިލާ / އދ. ދިއްދޫ

ސައްދާމުވިލާ / އދ. ދިއްދޫ

ޕީ.ޕީ.އެމް

ޣައްޝާން  ޢަބްދުﷲ

ނޫވިލާގެ / އދ. ދިއްދޫ

ނޫވިލާގެ / އދ. ދިއްދޫ

އަމިއްލަ

 

މ. ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލް

ފުރިހަމަ ނަން

ދާއިމީ އެޑްރެސް

ރަސްމީ ލިޔެކިއުން ފޮނުވާ އެޑްރެސް

ވާދަކުރާ ހައިސިއްޔަތު

ޙުސައިން  ޚަލީލު

ހަނދުވަރީގެ / މ. ރަތްމަންދޫ

ހަނދުވަރީގެ / މ. ރަތްމަންދޫ

އަމިއްލަ

ޢަލީ  ރިޔާޟް

ޝާހިލް / މ. ރަތްމަންދޫ

ޝާހިލް / މ. ރަތްމަންދޫ

އަމިއްލަ

ޤާސިމް  ޢަބްދުﷲ

އޯސަންލީޑް / މ. ރަތްމަންދޫ

އޯސަންލީޑް / މ. ރަތްމަންދޫ

އަމިއްލަ

 

ތ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލް

ފުރިހަމަ ނަން

ދާއިމީ އެޑްރެސް

ރަސްމީ ލިޔެކިއުން ފޮނުވާ އެޑްރެސް

ވާދަކުރާ ހައިސިއްޔަތު

ނައުފަލް  ޙަސަން

ގެމާ / ތ. ގުރައިދޫ

ގެމާ / ތ. ގުރައިދޫ

ޕީ.ޕީ.އެމް

ޢަލީ  ރަޝީދު

ފިނިރޯޅި / ތ. ގުރައިދޫ

ފިނިރޯޅި / ތ. ގުރައިދޫ

ޕީ.ޕީ.އެމް

ތައުފީޤް  ޢަލީ

ހުދުވެލި / ތ. ގުރައިދޫ

ހުދުވެލި / ތ. ގުރައިދޫ

ޕީ.ޕީ.އެމް

ވީމާ، ޤާނޫން ނަންބަރު 2010/10 (ލޯކަލް ކައުންސިލަތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) ގެ 24 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އާ ދައުރަށް، މި ފަރާތްތައް އިންތިޚާބު ވެއްޖެކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރަމަވެ.

14   ޖުމާދަލްއާޚިރާ   1438