ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ

ނަންބަރު: FNK-K(T)/FNK/IUL/2017/012

މިކުންފުނީގެ ބުރާންޗްތަކަށް ފެނުގެ ޙިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމާ ގުޅޭ


 

                                                   ނަންބަރ:FNK-K(T)/FNK/IUL/2017/012

 

އިޢުލާން

މިކުންފުނީގެ ބުރާންޗްތަކަށް ފެނުގެ ޙިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމާ ގުޅޭ:

 

      މިކުންފުނިން ދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް އައްޑޫ ސިޓީގައި ފެނުގެ ޙިދުމަތް ދިނުމަށް ބެނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރ: FNK-K(T)/FNK/IUL/2017/009(07 ފެބްރުއަރީ 2017) އިޢުލާނަށް އެކަށީގެންވާ ތަރުހީބެއް ލިބިފައިނުވާތީ އެ އިޢުލާން ބާތިލްކުރުމަށްފަހު، މި ފުރުޞަތު މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް އަލުން ހުޅުވާލަމެވެ.

ބިޑާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް 2017 ފެބްރުއަރީ 19 ން 21 ގެ ނިޔަލަށް ރަސްމީ ގަޑީގައި 08:30 އިން 14:30 މި ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީސް (ޕޯޓް ކޮމްޕްލެކްސް ބިލްޑިންގ، 7 ވަނަ ފަންގިފިލާ) އަށް ވަޑައިގަތުމުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. ނުވަތަ މި ކުންފުނީގެ ޓެންޑަރ އެންޑް ފޮރިން ޕަރޗޭސް ސެކްޝަންގެ ރަސްމީ މެއިލް tender@fenaka.com.mv އަށް ރިކުއެސްޓް ކުރުމުން މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް މެއިލް ކުރެވޭނެއެވެ. މި ބިޑްގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ހަމައެކަނި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް އެކަނިކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

ބިޑް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 2017 ފެބްރުއަރީ 23 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 ގައި މި ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީހުގެ (ޕޯޓް ކޮމްޕްލެކްސް ބިލްޑިންގ، 7 ވަނަ ފަންގިފިލާ) ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި މިމަސައްކަތަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަން ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައެވެ. މިގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބު ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވަހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

މި ބިޑްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ އިދާރާއެއްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިތަކަށް އެކަންޏެވެ. މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު ރަސްމީ ގަޑީގައި 3018260 ނަންބަރު ފޯނު މެދުވެރިކޮށް ޓެންޑަރ އެންޑް ފޮރިން ޕާޗޭސް ސެކްޝަނަށްށެސވެ.

                       19 ޖުމާދުލްއޫލާ 1438

                       16 ފެބްރުއަރީ 2017