2013 އޭޕްރިލް 4 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭ އިޢުލާންތަކާއި، ދެންނެވުންތަކާއި، އެންގެވުންތައް ޝާއިޢު ކުރަމުން ގެންދާނީ އާންމު އިޢުލާންގެ ގޮތުގައެވެ.

އެންމެފަހުގެ އާންމު އިޢުލާން

 • 23.08.2017ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް

  ބޭންޑް އިންސްޓްރޫމަންޓް ގަތުން

 • 22.08.2017ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން

  މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށް ދޭ ލޯނު އެހީގެ ފުރުޞަތު: އޮގަސްޓް 2017

 • 20.08.2017ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

  ފެނުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ކަނެކްޝަން ނުލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ކަނެކްޝަން ދިނުން

 • 23.08.2017ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް

  އިނަމުދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް ޝީލްޑް ހަދާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

 • 23.08.2017ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީ

  ސީނިއަރ ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ

އެންމެފަހުގެ ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

ވޮލިއުމް: 46، އަދަދު: 124

ދަރިންނާމެދު އިހުމާލުވެ، ކުދިން ބެލުމުގެ ޒިންމާ ނެގުމަށް އުޒުރުވެރިވެ، ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ކުދިން ދޫކޮށްލާ މީހުން، ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގައި، ނުވަތަ ސަރުކާރު ނުވަތަ ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު

22.08.2017
ވިދާޅުވޭ

ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

އާންމު އިޢުލާން