2013 އޭޕްރިލް 4 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭ އިޢުލާންތަކާއި، ދެންނެވުންތަކާއި، އެންގެވުންތައް ޝާއިޢު ކުރަމުން ގެންދާނީ އާންމު އިޢުލާންގެ ގޮތުގައެވެ.

އެންމެފަހުގެ އާންމު އިޢުލާން

 • 19.09.2018އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ

  ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕުކުރެވުނު ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު – ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018

 • 19.09.2018Ministry of Housing and Infrastructure

  Supply of 01 Tow Vehicle for Sinamale’ bridge

 • 19.09.2018މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

  ސިނަމާލެ ބްރިޖްގައި ބޭނުންކުރުމަށް 01 ޓޯ ވެހިކަލް މި މިނިސްޓްރީއަށް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

 • 19.09.2018ކިނބިދޫ ސްކޫލް، ތ. ކިނބިދޫ

  ފިޒިކަލް އެޑިޔުކޭޝަން ޓީޗަރެއް ހޯދުން

 • 19.09.2018ކިނބިދޫ ސްކޫލް، ތ. ކިނބިދޫ

  ކްރިއޭޓިވް އާރޓް ޓީޗަރެއް ހޯދުން

އެންމެފަހުގެ ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

ވޮލިއުމް: 47، އަދަދު: 164

ޤުދްރަތީ ނުވަތަ ޠަބީޢީގޮތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ތަންތަނާބެހޭ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން

13.09.2018
ވިދާޅުވޭ

ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

އާންމު އިޢުލާން