2013 އޭޕްރިލް 4 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭ އިޢުލާންތަކާއި، ދެންނެވުންތަކާއި، އެންގެވުންތައް ޝާއިޢު ކުރަމުން ގެންދާނީ އާންމު އިޢުލާންގެ ގޮތުގައެވެ.

އެންމެފަހުގެ އާންމު އިޢުލާން

 • 28.03.2017މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް

  މި ސަރވިސްގެ ދަށުން ހިންގަމުންގެންދާ ކ.ހިންމަފުށި އައްސޭރި ޖަލަށް ޑިޖިޓަލް ރޭޑިޔޯ ކޮމިއުނިކޭޝަން ސިސްޓަމެއް ޤާއިމް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނާއި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

 • 28.03.2017Maldives Airports Company Limited

  Custom Clearance, Handling & Delivery of Sea Shipments for MACL Duty Free

 • 28.03.2017މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

  އެމް.އޭ.ސީ.އެލް ޑިއުޓީ ފްރީއަށް ކަނޑުމަގުން ގެންނަ މުދާ ކްލިއަރކޮށް އެއަރޕޯޓްގައި ހުންނަ ގުދަނަށް ފޯރުކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއިބެހޭ

 • 28.03.2017ނާލާފުށީ ސްކޫލް

  ސްކޫލް ފެރީއެއް ހޯދުމާއިގުޅޭ !

 • 28.03.2017ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ.

  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކގެ ވެހިކަލްތައް ސާރވިސްކޮށް މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެހޭ

އެންމެފަހުގެ ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

ވޮލިއުމް: 46، އަދަދު: 55

ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތައް ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބު 2017

28.03.2017
ވިދާޅުވޭ

ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

އާންމު އިޢުލާން