2013 އޭޕްރިލް 4 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭ އިޢުލާންތަކާއި، ދެންނެވުންތަކާއި، އެންގެވުންތައް ޝާއިޢު ކުރަމުން ގެންދާނީ އާންމު އިޢުލާންގެ ގޮތުގައެވެ.

އެންމެފަހުގެ އާންމު އިޢުލާން

 • 17.01.2019މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

  ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

 • 17.01.2019ކޮނޑޭ ސްކޫލް، ގއ.ކޮނޑޭ

  ރިލީފް ޓީޗަރ

 • 17.01.2019އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

  ލެޕްޓޮޕާއި ޑެކްސްޓޮޕް ކޮމްޕިޔުޓަރު ގަތުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

 • 17.01.2019އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

  ޕްރޮޖެކްޓަރ ގަތުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

 • 17.01.2019ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން

  ހުޅުމާލެ އިން ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް ޔުނިޓް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާގުޅޭ

އެންމެފަހުގެ ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

ވޮލިއުމް: 48، އަދަދު: 21

ގަވާއިދު ނަންބަރު 2016/R-80 (މާލީ އިދާރާތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ފީތަކާއި ޗާޖްތަކާބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

17.01.2019
ވިދާޅުވޭ

ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

އާންމު އިޢުލާން