2013 އޭޕްރިލް 4 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭ އިޢުލާންތަކާއި، ދެންނެވުންތަކާއި، އެންގެވުންތައް ޝާއިޢު ކުރަމުން ގެންދާނީ އާންމު އިޢުލާންގެ ގޮތުގައެވެ.

އެންމެފަހުގެ އާންމު އިޢުލާން

 • 17.12.2017މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

  ރ. މާކުރަތު އުތުރުފަރާތު ބަނދަރުގެ އިރުމަތީފަޅި ސާފުކުރުން

 • 17.12.2017މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

  ރ. މާކުރަތު އުތުރު ފަރާތު ބަނދަރުގައި ހުރި ވެލި ބަސްތާތައް ނެގުމާގުޅޭ

 • 12.12.2017މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

  މަސައްކަތު

 • 18.12.2017މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

  ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

 • 18.12.2017ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ

  ގައުންތައް ގެނެސްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

އެންމެފަހުގެ ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

ވޮލިއުމް: 46، އަދަދު: 160

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުންތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގެ ގޮނޑުދޮށްތައް ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި، ވެލިން މުއްސަނދިކުރުމަށް ވެލިނެގުމުގެ އުސޫލު

18.12.2017
ވިދާޅުވޭ

ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

އާންމު އިޢުލާން