2013 އޭޕްރިލް 4 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭ އިޢުލާންތަކާއި، ދެންނެވުންތަކާއި، އެންގެވުންތައް ޝާއިޢު ކުރަމުން ގެންދާނީ އާންމު އިޢުލާންގެ ގޮތުގައެވެ.

އެންމެފަހުގެ އާންމު އިޢުލާން

 • 18.11.2018ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ

  ފެކަލްޓީގެ ފަޔަރ އެކްސްޓިންގިއުޝަރ ފުޅިތައް ސަރވިސް ކުރުން

 • 18.11.2018އަލިފުށީ ސްކޫލް

  ސްކޫލްގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއިބެހޭ

 • 18.11.2018ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް

  ޕްރީބިޑް މީޓިންގ ތާރީޚް ބަދަލްވުން

 • 16.11.2018ދަ ސްކައުޓް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް

  ޖުމްހޫރީ 50 ފާހަގަކުރުން

 • 15.11.2018ޖުވެނައިލް ކޯޓް

  ސީނިއަރ ޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރގެ މަޤާމުގެ ސުންގަޑި ބަދަލުވުން.

އެންމެފަހުގެ ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

ވޮލިއުމް: 47، އަދަދު: 178

[ޕްރެޒިޑެންޝަލް ކޮމިޝަން އޮން ކޮރަޕްޝަން އެންޑް އެސެޓް ރިކަވަރީ]

17.11.2018
ވިދާޅުވޭ

ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

އާންމު އިޢުލާން