2013 އޭޕްރިލް 4 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭ އިޢުލާންތަކާއި، ދެންނެވުންތަކާއި، އެންގެވުންތައް ޝާއިޢު ކުރަމުން ގެންދާނީ އާންމު އިޢުލާންގެ ގޮތުގައެވެ.

އެންމެފަހުގެ އާންމު އިޢުލާން

 • 22.06.2017މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

  މާލޭގެ މިސްކިތު މަގާމަށް އިމާމަކު ހޯދުން

 • 22.06.2017މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

  މާލޭގެ މިސްކިތު އިމާމުކަމުގެ މަގާމް ބާޠިލްކުރުން

 • 22.06.2017މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

  ށ. ފޭދޫ މިސްކިތު މުދިމް،އިމާމު،އިސްއިމާމު މަގާމަށް މީހުންހޯދުން

 • 22.06.2017މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

  ށ.ފީވަކު މިސްކިތަށް މުދިމް،އިމާމް،އިސްއިމާމް މަގާމަށް މީހުން ހޯދުން

 • 22.06.2017މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

  ށ. ކަނޑިތީމު މިސްކިތަށް މުދިމް،އިމާމް،އިސްއިމާމުން ހޯދުން

އެންމެފަހުގެ ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

ވޮލިއުމް: 46، އަދަދު: 96

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް، ގެސްޓް ހައުސް، ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ އަދި ޔޮޓް ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގައި ހަދަންޖެހޭ ތިމާވެށްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ހެދުމާއިބެހޭ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

21.06.2017
ވިދާޅުވޭ

ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

އާންމު އިޢުލާން