2013 އޭޕްރިލް 4 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭ އިޢުލާންތަކާއި، ދެންނެވުންތަކާއި، އެންގެވުންތައް ޝާއިޢު ކުރަމުން ގެންދާނީ އާންމު އިޢުލާންގެ ގޮތުގައެވެ.

އެންމެފަހުގެ އާންމު އިޢުލާން

 • 19.03.2018ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

  ހއ.އިހަވަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ފާޙާނާ މަރާމާތުކުރުން

 • 20.03.2018ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ

  ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް އައިޓީ އިކުޕްމަންޓްސް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ

 • 20.03.2018މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ.

  އެމްޓީސީސީ ގެ ރާންނާ ގިމަތަ އިމާރާތުގެ ގޯތިތެރޭގައި ޓަކްޝޮޕެއް އިމާރާތްކޮށް ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

 • 20.03.2018ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ

  މަސައްކަތު

 • 20.03.2018ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

  ސިވިލް ކޯޓާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ ސުންގަޑި އިތުރު ކުރުމާއި ގުޅޭ

އެންމެފަހުގެ ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

ވޮލިއުމް: 47، އަދަދު: 39

ހަބީބް ބޭންކް ލިމިޓެޑް (އެޗް.ބީ.އެލް)، މާލެ ބްރާންޗުގައި ހުޅުވާފައިވާ، އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ނުކުރައްވައި 5 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ އެކައުންޓްތަކާބެހޭ

20.03.2018
ވިދާޅުވޭ

ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

އާންމު އިޢުލާން