2013 އޭޕްރިލް 4 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭ އިޢުލާންތަކާއި، ދެންނެވުންތަކާއި، އެންގެވުންތައް ޝާއިޢު ކުރަމުން ގެންދާނީ އާންމު އިޢުލާންގެ ގޮތުގައެވެ.

އެންމެފަހުގެ އާންމު އިޢުލާން

 • 22.10.2017ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އުޅަނދު ތަކަށް ބޭނުންވާ ޕެޓްރޯލް އަދި ޑީސަލް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

 • 22.10.2017ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ

  2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ ސެމިސްޓަރގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތައް

 • 22.10.2017މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

  IUL)14-PR/1/2017/35) ނަންބަރު އިޢުލާން ބާތިލްކުރުމާއި ބެހޭ

 • 22.10.2017މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

  މިއޮފީހުންދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް ކޮމްޕިއުޓަރ އާއި ބެހޭ ބައެއް ސާމާނު ގަތުމަށް

 • 22.10.2017މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

  އިލެކްޓްރިކަލް ޕަވަރ އިންސަލޭޝަންގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއިބެހޭ:

އެންމެފަހުގެ ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

ވޮލިއުމް: 46، އަދަދު: 144

އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރީއާ މެދުވެރިކޮށް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުމާއި ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން

16.10.2017
ވިދާޅުވޭ

ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

އާންމު އިޢުލާން