2013 އޭޕްރިލް 4 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭ އިޢުލާންތަކާއި، ދެންނެވުންތަކާއި، އެންގެވުންތައް ޝާއިޢު ކުރަމުން ގެންދާނީ އާންމު އިޢުލާންގެ ގޮތުގައެވެ.

އެންމެފަހުގެ އާންމު އިޢުލާން

 • 22.08.2016އަލްމަދަރުސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ

  ޓީޗަރ (އިންގްލިޝް)

 • 25.08.2016މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

  4 އިމާރާތުގެ ސެކިޔުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަންބޭނުންވެއްޖެ

 • 25.08.2016ކަލާފާނު ސްކޫލް

  ހޯލް ސްޓޭޖް ފަރުދާ ބަދަލުކުރުމަށް

 • 25.08.2016އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް

  އެލްމިނިއަމް ދޮރު ޖެހުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

 • 25.08.2016ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

  ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާބެހޭ

އެންމެފަހުގެ ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

ވޮލިއުމް: 45، އަދަދު: 144

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2008 (ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

25.08.2016
ވިދާޅުވޭ

ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

އާންމު އިޢުލާން