2013 އޭޕްރިލް 4 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭ އިޢުލާންތަކާއި، ދެންނެވުންތަކާއި، އެންގެވުންތައް ޝާއިޢު ކުރަމުން ގެންދާނީ އާންމު އިޢުލާންގެ ގޮތުގައެވެ.

އެންމެފަހުގެ އާންމު އިޢުލާން

 • 28.09.2016މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

  އިލެކްޓްރީޝަން

 • 28.09.2016ރެހެންދި ސްކޫލް/ހުޅުމާލެ

  ރިފްރެޝްމަންޓް ތައްޔާރު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

 • 28.09.2016ރެހެންދި ސްކޫލް/ހުޅުމާލެ

  މި ސްކޫލުގެ 2 ޢިމާރާތެއްގެ ކޮރިޑޯތަކުގައި އެލްމިނިއަމް ދޮރު ހަރުކުރުން

 • 26.09.2016ށ. އަތޮޅުމަދަރުސާ

  ޓިނު ބަދަލު ކުރުމަށް

 • 28.09.2016މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

  އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ

އެންމެފަހުގެ ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

ވޮލިއުމް: 45، އަދަދު: 155

..

22.09.2016
ވިދާޅުވޭ

ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

އާންމު އިޢުލާން