2013 އޭޕްރިލް 4 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭ އިޢުލާންތަކާއި، ދެންނެވުންތަކާއި، އެންގެވުންތައް ޝާއިޢު ކުރަމުން ގެންދާނީ އާންމު އިޢުލާންގެ ގޮތުގައެވެ.

އެންމެފަހުގެ އާންމު އިޢުލާން

 • 24.10.2016ޣާޒީ ސްކޫލް

  ޔުނީފޯމު ފަހަން ބޭނުންވެއްޖެ

 • 26.10.2016މަދަރުސަތުއް ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން

  ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް

 • 24.10.2016މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ

  މި މިނިސްޓްރީއަށް ކޯލް ސެންޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއަރ އެއް ޤާއިމްކުރުމަށް

 • 25.10.2016ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ

  އެސިސްޓެންޓް ލޮޖިސްޓިކް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2

 • 25.10.2016ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ

  އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ

އެންމެފަހުގެ ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

ވޮލިއުމް: 45، އަދަދު: 164

ގަވާއިދު ނަންބަރު 2014/R-20 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ގަވާއިދު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

23.10.2016
ވިދާޅުވޭ

ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

އާންމު އިޢުލާން