2013 އޭޕްރިލް 4 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭ އިޢުލާންތަކާއި، ދެންނެވުންތަކާއި، އެންގެވުންތައް ޝާއިޢު ކުރަމުން ގެންދާނީ އާންމު އިޢުލާންގެ ގޮތުގައެވެ.

އެންމެފަހުގެ އާންމު އިޢުލާން

 • 26.02.2017ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

  މަސްޖިދުލް ބިލާލުގެ ތަށިމުށި ބަދަލުކުރުން

 • 26.02.2017މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

  މިސަރވިސްގައި ބޭނުންކުރާ ސަރވަރތަކަށް ބޭނުންވާ ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

 • 26.02.2017މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

  ހ.އޮއެސިސްވިޔު، ހ.މެންގޯފްލާވަރ، މ.ބްލޫމޫން، ހ.ބެރެބެދިމާގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

 • 26.02.2017މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް

  މިކުންފުނީގައި ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރަންޖެހޭ އޮޕަރޭޝަންސްގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން މީހުން ގެންގުޅެން ބޭނުންވެއެވެ.

 • 26.02.2017މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް

  އޮޕަރޭޝަންސް އޮފިސަރ ޓްރެއިނީ

އެންމެފަހުގެ ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

ވޮލިއުމް: 46، އަދަދު: 36

ގަވާއިދު ނަންބަރު:2015/R-131 (މުވައްޒަފުންނަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާއި ޝަރަފުގެ ނިޝާން ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

23.02.2017
ވިދާޅުވޭ

ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

އާންމު އިޢުލާން