2013 އޭޕްރިލް 4 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭ އިޢުލާންތަކާއި، ދެންނެވުންތަކާއި، އެންގެވުންތައް ޝާއިޢު ކުރަމުން ގެންދާނީ އާންމު އިޢުލާންގެ ގޮތުގައެވެ.

އެންމެފަހުގެ އާންމު އިޢުލާން

 • 19.09.2018ކިނބިދޫ ސްކޫލް، ތ. ކިނބިދޫ

  ފިޒިކަލް އެޑިޔުކޭޝަން ޓީޗަރެއް ހޯދުން

 • 19.09.2018ކިނބިދޫ ސްކޫލް، ތ. ކިނބިދޫ

  ކްރިއޭޓިވް އާރޓް ޓީޗަރެއް ހޯދުން

 • 19.09.2018މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

  ކ.ތިލަފުށި އިން ރ.ދުވާފަރު އަށް ތަކެތި އުފުލުމަށްޓަކައި 01 މަސްދުވަހަށް ދޯންޏެއް ކުއްޔަށް ހިފުން

 • 19.09.2018ވިލުފުށީ ސްކޫލް

  ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުު (ޢަރަބި)

 • 19.09.2018ވިލުފުށީ ސްކޫލް

  ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުު (އިސްލާމް)

އެންމެފަހުގެ ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

ވޮލިއުމް: 47، އަދަދު: 164

ޤުދްރަތީ ނުވަތަ ޠަބީޢީގޮތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ތަންތަނާބެހޭ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން

13.09.2018
ވިދާޅުވޭ

ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

އާންމު އިޢުލާން