2013 އޭޕްރިލް 4 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭ އިޢުލާންތަކާއި، ދެންނެވުންތަކާއި، އެންގެވުންތައް ޝާއިޢު ކުރަމުން ގެންދާނީ އާންމު އިޢުލާންގެ ގޮތުގައެވެ.

އެންމެފަހުގެ އާންމު އިޢުލާން

 • 24.07.2016މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

  މީޑިއާ ކައުންސިލަށް އާންމު އިންތިޚާބު ކުރުން

 • 24.07.2016މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް

  ޕޯސްޓްގެ ޚިދުމަތްދޭނެ އެޖެންޓެއް ހޯދުމާބެހޭ

 • 24.07.2016މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން

  ރާއްޖޭގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެއަރޕޯޓާއި، ޑޮމެސްޓިކު އެއަރޕޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އަދި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އަންނަ ބިދޭސީން ސެކިއުރިޓީ ސްކްރީން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް، 1 އޮގަސްޓު 2016 އިން ފެށިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވާކަން އެންގުން

 • 24.07.2016މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް

  ޕޯސްޓްގެ ޚިދުމަތްދޭނެ އެޖެންޓެއް ހޯދުމާބެހޭ

 • 24.07.2016އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

  ބްލައިންޑްސް ހަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

އެންމެފަހުގެ ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

ވޮލިއުމް: 45، އަދަދު: 99

2015 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ނެރެފައިވާ 2 ރުފިޔާ، 10 ރުފިޔާ، 20 ރުފިޔާ، 50 ރުފިޔާ، 100 ރުފިޔާ އަދި 500 ރުފިޔާގެ ކަރުދާސް ނޫޓުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލީގަލް ޓެންޑަރ ނޫން ކަމަށް ކަނޑައަޅާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރު

21.07.2016
ވިދާޅުވޭ

ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

އާންމު އިޢުލާން