2013 އޭޕްރިލް 4 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭ އިޢުލާންތަކާއި، ދެންނެވުންތަކާއި، އެންގެވުންތައް ޝާއިޢު ކުރަމުން ގެންދާނީ އާންމު އިޢުލާންގެ ގޮތުގައެވެ.

އެންމެފަހުގެ އާންމު އިޢުލާން

 • 08.12.2016މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

  ވެލާނާގެ ފިހާރަ ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ބާއްވާ ޕްރީބިޑް މީޓިންގ ބޭއްވުމާއި، ބިޑު ފޯމު ބަލައިގަތުން

 • 06.12.2016ކ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

  ކްލާސްރޫމާއި ސައިކޮޓަރި މަރާމާތު ކުރުމާބެހޭ

 • 08.12.2016މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

  ފަރުނީޗަރ ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ

 • 06.12.2016ފުވައްމުލަކު މިސްކިތްމަގު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

  މިސްކިތްމަގު އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒު މަރާމާތު ކުރުމާގުޅޭ

 • 08.12.2016މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

  ޕްލާސްޓިކު ގޮނޑި ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ

އެންމެފަހުގެ ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

ވޮލިއުމް: 45، އަދަދު: 188

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއަރޕޯޓަކުން ދިވެހިރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން ޓެކްސްއާއި ފީ ނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނު

07.12.2016
ވިދާޅުވޭ

ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

އާންމު އިޢުލާން