2013 އޭޕްރިލް 4 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭ އިޢުލާންތަކާއި، ދެންނެވުންތަކާއި، އެންގެވުންތައް ޝާއިޢު ކުރަމުން ގެންދާނީ އާންމު ގެޒެޓުގެ ގޮތުގައެވެ.

އެންމެފަހުގެ އާންމު ގެޒެޓް

 • 18.12.2014Maldives Marketing and Public Relations Corporation

  INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST (EOI) TO LEASE LAND FOR THE DEVELOPMENT, OPERATION AND MAINTENANCE OF BEACH HOTELS UNDER THE THUMBURI INTEGRATED RESORT PROJECT, AT LAAMU ATOLL, REPUBLIC OF MALDIVES

 • 18.12.2014މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން

  ތުނބުރި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ނަމުގައި ލ.އަތޮޅުގައި ތަރައްޤީކުރާ ސަރަޙައްދުގައި ބީޗް ހޮޓާ ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމަށްޓަކައި ބިން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

 • 18.12.2014މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

  އެސް.އެމް.އީ ކޮންސަލްޓަންޓް

 • 18.12.2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ

  ޔުނިވަރސިޓީގެ އިނގިރޭސި އެންޓްރަންސް އިމްތިޙާނުގެ 3 ވަނަ ބުރު ބޭއްވުމާ ބެހޭ

 • 18.12.2014މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް

  އެކައުންޓެންޓް

އެންމެފަހުގެ ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

ވޮލިއުމް: 43، އަދަދު: 496

ޤާނޫނު ނަންބަރު 31/79 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްގެ ޤާނޫނު) އަށް 11 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

18.12.2014
ވިދާޅުވޭ

ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

އާންމު ގެޒެޓް