2013 އޭޕްރިލް 4 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭ އިޢުލާންތަކާއި، ދެންނެވުންތަކާއި، އެންގެވުންތައް ޝާއިޢު ކުރަމުން ގެންދާނީ އާންމު ގެޒެޓުގެ ގޮތުގައެވެ.

އެންމެފަހުގެ އާންމު ގެޒެޓް

 • 27.04.2015ށ. ފުނަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

  ށ.ކަނޑިތީމު ޞިއްޙީމަރުކަޒުގައި މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމާބެހޭ

 • 27.04.2015ށ. ފުނަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

  ށ.ފޭދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒުގައި މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމާބެހޭ

 • 27.04.2015ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

  ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް މަރާމާތުކުރުމާބެހޭ

 • 27.04.2015ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ

  މަސައްކަތު

 • 27.04.2015ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ

  ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

އެންމެފަހުގެ ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

ވޮލިއުމް: 44، އަދަދު: 175

ޤާނޫނު ނަންބަރު 31/79 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްގެ ޤާނޫނު) އަށް 12 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

27.04.2015
ވިދާޅުވޭ

ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

އާންމު ގެޒެޓް