2013 އޭޕްރިލް 4 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭ އިޢުލާންތަކާއި، ދެންނެވުންތަކާއި، އެންގެވުންތައް ޝާއިޢު ކުރަމުން ގެންދާނީ އާންމު ގެޒެޓުގެ ގޮތުގައެވެ.

އެންމެފަހުގެ އާންމު ގެޒެޓް

 • 27.11.2014ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

  އެއަރ ކޮންޑިޝަން ޔުނިޓް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

 • 27.11.2014State Electric Company Limited

  Request for Quotations

 • 27.11.2014ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

  ހުޅުމާލެ އިންޖީނުގޭގެ އޮފީސް ޢިމާރާތަށް އިތުރުކުރެވޭ ބައިގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

 • 27.11.2014މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

  ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފިސަރ

 • 27.11.2014ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

  ފެރީޓަރމިނަލް ޢިމާރާތެއް އެޅުމަށް

އެންމެފަހުގެ ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

ވޮލިއުމް: 43، އަދަދު: 456

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަށް 10 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

24.11.2014
ވިދާޅުވޭ

ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

އާންމު ގެޒެޓް