2013 އޭޕްރިލް 4 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭ އިޢުލާންތަކާއި، ދެންނެވުންތަކާއި، އެންގެވުންތައް ޝާއިޢު ކުރަމުން ގެންދާނީ އާންމު ގެޒެޓުގެ ގޮތުގައެވެ.

އެންމެފަހުގެ އާންމު ގެޒެޓް

 • 17.04.2014މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް

  މީރުބަހުރު ބަނދަރުގެ ފިހާރަތައް ބީލަމުގައި ކުއްޔަށް ދޫކުރުން

 • 17.04.2014Ministry of Finance and Treasury

  Civil Works for Eco-Tourism Package in Addu City, Hithadhoo (Re-Tender)

 • 17.04.2014މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

  ”އައްޑޫ ސިޓީ، ހިތަދޫ އިކޯ-ޓުއަރިޒަމް ޕެކޭޖް“ ގެ ޢުމްރާނީ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

 • 17.04.2014State Electric Company Limited

  Supply of Polyethene Tanks

 • 17.04.2014ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

  އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

އެންމެފަހުގެ ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

ވޮލިއުމް: 43، އަދަދު: 54

ގަވާއިދު ނަންބަރު 7 -އާރ/2010 (ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ކުއްޔަށްދީފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ފީ ނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

17.04.2014
ވިދާޅުވޭ

ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

އާންމު ގެޒެޓް