2013 އޭޕްރިލް 4 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭ އިޢުލާންތަކާއި، ދެންނެވުންތަކާއި، އެންގެވުންތައް ޝާއިޢު ކުރަމުން ގެންދާނީ އާންމު ގެޒެޓުގެ ގޮތުގައެވެ.

އެންމެފަހުގެ އާންމު ގެޒެޓް

 • 22.01.2015މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

  ބ.ކެންދޫގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށް

 • 22.01.2015ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

  ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

 • 22.01.2015މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް

  އެމް.އާރު.ޕީ.އެސް ގެ ފަންޑް އެކައުންޓިންގ އަދި މިޑްލް އޮފީސް ސަރވިސަސްގެ މަސައްކަތްތައް އައުޓްސޯސް ކުރުމަށް

 • 22.01.2015Maldives Pension Administration Office

  Interest (EoI) and proposals to the management of MPAO for provision of pension scheme accounting and middle office services related MRPS.

 • 22.01.2015Ministry of Environment and Energy

  Procurement Officer

އެންމެފަހުގެ ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

ވޮލިއުމް: 44، އަދަދު: 22

ދިވެހިރާއްޖެއިން މީހުން ޙައްޖަށް ގެންދިއުމާބެހޭ އުސޫލު

25.01.2015
ވިދާޅުވޭ

ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

އާންމު ގެޒެޓް