2013 އޭޕްރިލް 4 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭ އިޢުލާންތަކާއި، ދެންނެވުންތަކާއި، އެންގެވުންތައް ޝާއިޢު ކުރަމުން ގެންދާނީ އާންމު ގެޒެޓުގެ ގޮތުގައެވެ.

އެންމެފަހުގެ އާންމު ގެޒެޓް

 • 01.09.2014ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖް

  އެސިސްޓެންޓް މެއިންޓެނަންސް އޮފިސަރ

 • 01.09.2014މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

  01 ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް

 • 01.09.2014މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

  އެނިމޭޝަން ވީޑިއޯއެއް ތައްޔާރުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

 • 01.09.2014މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

  އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ، ވޯޓަރ އެންޑް ސެނިޓޭޝަން

 • 01.09.2014މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

  ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

އެންމެފަހުގެ ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

ވޮލިއުމް: 43، އަދަދު: 238

ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 6 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން

01.09.2014
ވިދާޅުވޭ

ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

އާންމު ގެޒެޓް