2013 އޭޕްރިލް 4 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭ އިޢުލާންތަކާއި، ދެންނެވުންތަކާއި، އެންގެވުންތައް ޝާއިޢު ކުރަމުން ގެންދާނީ އާންމު ގެޒެޓުގެ ގޮތުގައެވެ.

އެންމެފަހުގެ އާންމު ގެޒެޓް

 • 21.07.2014މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކަމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

  އައި.ބީ.އެމް މަސައްކަތުމީހުންގެ ޗޭންޖިންގް ރޫމް މޮޑިފައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން/ ރިޓެންޑަކުރުން

 • 21.07.2014މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކަމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

  ށ.ކަނޑިތީމުގައި ގާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ހޮޅިވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން/ ރިޓެންޑަކުރުން

 • 21.07.2014މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކަމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

  ހުޅުމާލެ ރޯހައުސް، އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ އަދި ގްރީން އޭރިޔާ ސަރަޙައްދުތަކުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން/ ރިޓެންޑަކުރުން

 • 21.07.2014ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

  މެނޭޖްމަންޓް / އޮޕަރޭޝަނަލް އޮޑިޓެއް ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

 • 21.07.2014ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ

  އެސްޓީއޯ އައްޑޫ ގޭސް އޮޕަރޭޝަންސް އަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ 4 މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

އެންމެފަހުގެ ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

ވޮލިއުމް: 43، އަދަދު: 87

މީޑިއާ ކައުންސިލަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު

21.07.2014
ވިދާޅުވޭ

ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

އާންމު ގެޒެޓް