2013 އޭޕްރިލް 4 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭ އިޢުލާންތަކާއި، ދެންނެވުންތަކާއި، އެންގެވުންތައް ޝާއިޢު ކުރަމުން ގެންދާނީ އާންމު ގެޒެޓުގެ ގޮތުގައެވެ.

އެންމެފަހުގެ އާންމު ގެޒެޓް

 • 28.05.2015މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް

  މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުގެ ބޯޑަށް ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުން މެމްބަރުން ޢައްޔަންކުރުމާ ބެހޭ

 • 28.05.2015މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

  ޕްލޭނިން އޮފިސަރ

 • 28.05.2015ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސް

  ޕާޓްޓައިމް ލެކްޗަރަރއިން ހޯދުން

 • 28.05.2015މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

  'އެންވަޔަރަމަންޓް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް' ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް

 • 28.05.2015ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ

  ސީނިއަރ ކޮމްޕިޔުޓަރ ޓެކްނީޝަން

އެންމެފަހުގެ ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

ވޮލިއުމް: 44، އަދަދު: 187

ހަލާކުވެފައިވާ ނުވަތަ އުނިކަމެއް ލިބިފައިވާ ނޫޓާއި ފައިސާފޮއްޗަށް ބަދަލުދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު

28.05.2015
ވިދާޅުވޭ

ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

އާންމު ގެޒެޓް