2013 އޭޕްރިލް 4 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭ އިޢުލާންތަކާއި، ދެންނެވުންތަކާއި، އެންގެވުންތައް ޝާއިޢު ކުރަމުން ގެންދާނީ އާންމު ގެޒެޓުގެ ގޮތުގައެވެ.

އެންމެފަހުގެ އާންމު ގެޒެޓް

 • 20.11.2014މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

  ލެބޯރެޓަރީ ކެމިކަލްސް އާއި އެޕެރަޓަސް އަދި އިކުއިޕްމެންޓް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން

 • 20.11.2014Ministry of Finance and Treasury

  SUPPLY AND DELIVERY OFLABORATORY CHEMICALS, APPARATUS AND EQUIPMENT FOR FIFTEEN (15) SCHOOLS IN MALDIVES

 • 20.11.2014Ministry of Finance and Treasury

  Harbour works at 2 Islands

 • 20.11.2014މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

  02 ރަށެއްގެ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ

 • 20.11.2014މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް

  ފީސިބިލިޓީ ސްޓަޑީއެއް ހެދުން

އެންމެފަހުގެ ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

ވޮލިއުމް: 43، އަދަދު: 455

ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2011 (މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

23.11.2014
ވިދާޅުވޭ

ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

އާންމު ގެޒެޓް