2013 އޭޕްރިލް 4 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭ އިޢުލާންތަކާއި، ދެންނެވުންތަކާއި، އެންގެވުންތައް ޝާއިޢު ކުރަމުން ގެންދާނީ އާންމު ގެޒެޓުގެ ގޮތުގައެވެ.

އެންމެފަހުގެ އާންމު ގެޒެޓް

 • 02.10.2014Thilafushi Corporation Limited

  Announcement

 • 02.10.2014ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

  ވެހިކަލް ސަޕްލައިކޮށް ދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން

 • 02.10.2014މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

  ކޮންސަލްޓެންޓް ހޯދުމާ ބެހޭ

 • 02.10.2014މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް

  6 އެއަރކަންޑިޝަން ސަޕްލައިކޮށްދީ، ހަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން

 • 02.10.2014މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް

  ސަރވޭލިއަންސް ކެމެރާ ސިސްޓަމެއް ސަޕްލައިކޮށްދީ، އިންސްޓޯލް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން

އެންމެފަހުގެ ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

ވޮލިއުމް: 43، އަދަދު: 366

ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު- މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

01.10.2014
ވިދާޅުވޭ

ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

އާންމު ގެޒެޓް