2013 އޭޕްރިލް 4 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭ އިޢުލާންތަކާއި، ދެންނެވުންތަކާއި، އެންގެވުންތައް ޝާއިޢު ކުރަމުން ގެންދާނީ އާންމު ގެޒެޓުގެ ގޮތުގައެވެ.

އެންމެފަހުގެ އާންމު ގެޒެޓް

 • 26.07.2014ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

  ޏ. ފުވައްމުލަކުގެ ކުނިގޮނޑު ހުސްކުރުމާ ބެހޭ

 • 24.07.2014މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު

  ކޮންމެ އަހަރަކު ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ދުވަހުގައި ޞިއްޙީ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ހިއްވަރު ދިނުމަށް ރޭވިފައިވާ އެވޯޑާގުޅޭ ތަފުސީލު

 • 24.07.2014ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

  އއ. ތޮއްޑޫ އިންޖީނުގެއަށް ބޭނުންވާ 400KVA ގެ ޖެނެރޭޓަރ ސެޓް ސަޕްލައި ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

 • 24.07.2014State Electric Company Limited

  Invitation for Bids

 • 24.07.2014ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

  އއ. ރަސްދޫ އިންޖީނުގެއަށް ބޭނުންވާ 500KVA ގެ ޖެނެރޭޓަރ ސެޓް ސަޕްލައި ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އެންމެފަހުގެ ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

ވޮލިއުމް: 43، އަދަދު: 89

ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/96 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

24.07.2014
ވިދާޅުވޭ

ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

އާންމު ގެޒެޓް