2013 އޭޕްރިލް 4 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭ އިޢުލާންތަކާއި، ދެންނެވުންތަކާއި، އެންގެވުންތައް ޝާއިޢު ކުރަމުން ގެންދާނީ އާންމު ގެޒެޓުގެ ގޮތުގައެވެ.

އެންމެފަހުގެ އާންމު ގެޒެޓް

 • 21.08.2014ދަ ސްކައުޓް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް

  2014ވަނަ އަހަރުގެ ނެޝަނަލް ސްކައުޓް އެސެމްބްލީ (އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ) އަށް ދެންނެވުން

 • 21.08.2014މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް

  ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ލޯޔަރ ޕެނަލަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު

 • 21.08.2014ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީ

  ކައުންސިލްތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ކުއިކްބުކްސް ޕްރޯ 2014 ގަތުން

 • 21.08.2014މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީ

  ސީނިއަރ އެނަލިސްޓް ޕްރޮގްރާމަރ

 • 21.08.2014މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީ

  އެސިސްޓެންޓް ސަރވެޔަރ

އެންމެފަހުގެ ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

ވޮލިއުމް: 43، އަދަދު: 217

ގަވާއިދު ނަންބަރު 24-އާރ/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމާއި އެޝޫރެންސްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ގަވާއިދު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

21.08.2014
ވިދާޅުވޭ

ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

އާންމު ގެޒެޓް