2013 އޭޕްރިލް 4 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭ އިޢުލާންތަކާއި، ދެންނެވުންތަކާއި، އެންގެވުންތައް ޝާއިޢު ކުރަމުން ގެންދާނީ އާންމު ގެޒެޓުގެ ގޮތުގައެވެ.

އެންމެފަހުގެ އާންމު ގެޒެޓް

 • 23.10.2014Ministry of Fisheries and Agriculture

  Call for Expression of Interest for Partnering with Ministry of Fisheries and Agriculture in a Mariculture Joint Venture Company

 • 23.10.2014މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

  މެރިކަލްޗރ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުންޏެއް އުފެއްދުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

 • 23.10.2014ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ

  އެޗް.އާރ ކޮންސަލްޓަންޓެއް ބޭނުންވެއްޖެ

 • 23.10.2014މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

  ނެޝަނަލް އިމްޕްލިމެންޓިންގ އެންޓިޓީ އެކްރެޑިޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އެހީވެދޭނެ ކޮންސަލްޓެންޓް ހޯދުމާބެހޭ

 • 23.10.2014މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

  ޑްރައިވަރ-ކަމް- އެސިސްޓެންޓް

އެންމެފަހުގެ ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

ވޮލިއުމް: 43، އަދަދު: 436

ރާއްޖޭގައި ޑޭކެއަރ ސެންޓަރ ހިންގުމުގެ އުސޫލު

22.10.2014
ވިދާޅުވޭ

ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

އާންމު ގެޒެޓް