2013 އޭޕްރިލް 4 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭ އިޢުލާންތަކާއި، ދެންނެވުންތަކާއި، އެންގެވުންތައް ޝާއިޢު ކުރަމުން ގެންދާނީ އާންމު ގެޒެޓުގެ ގޮތުގައެވެ.

އެންމެފަހުގެ އާންމު ގެޒެޓް

 • 29.09.2014ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

  ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

 • 29.09.2014ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

  11 ޖެނެރޭޓަރ ސެޓް ސަޕްލައި ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

 • 29.09.2014State Electric Company Limited

  Supply of 11nos. of Generator sets

 • 29.09.2014ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

  ކ. ގާފަރު އިންޖީނުގެ އާއި އަދި އއ. ހިމަންދޫ އިންޖީނުގޭގެ ޕެނަލްބޯޑުތައް މޮޑިފައިކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް

 • 29.09.2014State Electric Company Limited

  Re-tender for the Supply of Materials required for the modification of Synch Panels in K.Gaafaru Power House and Aa. Himandhoo Power House

އެންމެފަހުގެ ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

ވޮލިއުމް: 43، އަދަދު: 365

ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދު – ބ.ތުޅާދޫ

30.09.2014
ވިދާޅުވޭ

ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

އާންމު ގެޒެޓް