2013 އޭޕްރިލް 4 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭ އިޢުލާންތަކާއި، ދެންނެވުންތަކާއި، އެންގެވުންތައް ޝާއިޢު ކުރަމުން ގެންދާނީ އާންމު ގެޒެޓުގެ ގޮތުގައެވެ.

އެންމެފަހުގެ އާންމު ގެޒެޓް

 • 24.11.2014State Electric Company Limited

  Requests sealed quotations from interested and eligible parties for the following item(s).

 • 24.11.2014ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

  ތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

 • 24.11.2014ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

  ތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

 • 24.11.2014State Electric Company Limited

  Requests sealed quotations from interested and eligible parties for the following item(s).

 • 24.11.2014އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެސިސްޓެންޓް/މެސެންޖަރ

އެންމެފަހުގެ ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

ވޮލިއުމް: 43، އަދަދު: 456

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަށް 10 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

24.11.2014
ވިދާޅުވޭ

ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

އާންމު ގެޒެޓް