2013 އޭޕްރިލް 4 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭ އިޢުލާންތަކާއި، ދެންނެވުންތަކާއި، އެންގެވުންތައް ޝާއިޢު ކުރަމުން ގެންދާނީ އާންމު ގެޒެޓުގެ ގޮތުގައެވެ.

އެންމެފަހުގެ އާންމު ގެޒެޓް

 • 22.04.2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ

  ޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލަށް މެންބަރުން ހޯދުން

 • 22.04.2014ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

 • 21.04.2014މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކަމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

  ނ.ހޮޅުދޫގައި ގާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމު އެޅުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

 • 21.04.2014މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކަމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

  މ.މުލަކުގައި ގާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވާރޭފެން ނަގައި ރައްކާކުރާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން/ ރިޓެންޑަރކުރުން

 • 21.04.2014މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކަމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

  ނ.ހޮޅުދޫގައި ސުވަރޭޖް ޕަންޕިންގް ސްޓޭޝަން ޕީ.އެސް 1 އަދި 2 ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

އެންމެފަހުގެ ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

ވޮލިއުމް: 43، އަދަދު: 54

ގަވާއިދު ނަންބަރު 7 -އާރ/2010 (ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ކުއްޔަށްދީފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ފީ ނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

17.04.2014
ވިދާޅުވޭ

ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

އާންމު ގެޒެޓް