2013 އޭޕްރިލް 4 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭ އިޢުލާންތަކާއި، ދެންނެވުންތަކާއި، އެންގެވުންތައް ޝާއިޢު ކުރަމުން ގެންދާނީ އާންމު ގެޒެޓުގެ ގޮތުގައެވެ.

އެންމެފަހުގެ އާންމު ގެޒެޓް

 • 30.10.2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ

  Lecturer

 • 30.10.2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ

  ލެކްޗަރަރ

 • 30.10.2014މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

  މެރިކަލްޗރ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުންޏެއް އުފެއްދުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމާ ގުޅޭ

 • 30.10.2014Ministry of Fisheries and Agriculture

  Mariculture Joint Venture Company

 • 30.10.2014ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

  ކ.ވިލިނގިލި އިންޖީނުގެ ދެބުރިއަށް ޢިމާރާތް ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އެންމެފަހުގެ ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

ވޮލިއުމް: 43، އަދަދު: 444

ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2007 (އޮޑިޓް ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

30.10.2014
ވިދާޅުވޭ

ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

އާންމު ގެޒެޓް