2013 އޭޕްރިލް 4 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭ އިޢުލާންތަކާއި، ދެންނެވުންތަކާއި، އެންގެވުންތައް ޝާއިޢު ކުރަމުން ގެންދާނީ އާންމު ގެޒެޓުގެ ގޮތުގައެވެ.

އެންމެފަހުގެ އާންމު ގެޒެޓް

 • 20.10.2014މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް

  ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ލޯޔަރ ޕެނަލަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު

 • 20.10.2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ

  ޑީން

 • 20.10.2014ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް

  ވާރކްސް ސުޕަވައިޒަރ

 • 20.10.2014Ministry of Environment and Energy

  HCFC Import, Control and Management

 • 20.10.2014އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

  13 ޑްރާމާ އުފައްދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން

އެންމެފަހުގެ ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

ވޮލިއުމް: 43، އަދަދު: 435

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކުރާ ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނެއްގައި ހިންގިދާނެ އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތަކާއި، އެއިން ޒޯނެއްގައި ހިމެނޭ ޖުމްލަ އިންވެސްޓްމަންޓުގެ އެންމެކުޑަ މިންގަނޑު ކަނޑައަޅާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރު

19.10.2014
ވިދާޅުވޭ

ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

އާންމު ގެޒެޓް