2013 އޭޕްރިލް 4 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭ އިޢުލާންތަކާއި، ދެންނެވުންތަކާއި، އެންގެވުންތައް ޝާއިޢު ކުރަމުން ގެންދާނީ އާންމު ގެޒެޓުގެ ގޮތުގައެވެ.

އެންމެފަހުގެ އާންމު ގެޒެޓް

 • 26.03.2015ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

  ދެބުރީގެ ޢިމާރާތެއް (ޝެޑް) ހެދުމުގެ މަސައްކަތް

 • 26.03.2015މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

  ލިފްޓް ސާރވިސްކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

 • 26.03.2015ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުރީ ކުޑަހުވަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

  އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ

 • 26.03.2015ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ

  ޖެނެރޭޓަރ މެއިންޓެނަންސްކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

 • 26.03.2015ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ

  ފަޔަރ ފައިޓިންގ ސިސްޓަމްތައް މަރާމާތުކޮށްދީ އަދި ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އެންމެފަހުގެ ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

ވޮލިއުމް: 44، އަދަދު: 140

ކެންޓީނު ހިންގުމުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

26.03.2015
ވިދާޅުވޭ

ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

އާންމު ގެޒެޓް