2013 އޭޕްރިލް 4 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭ އިޢުލާންތަކާއި، ދެންނެވުންތަކާއި، އެންގެވުންތައް ޝާއިޢު ކުރަމުން ގެންދާނީ އާންމު ގެޒެޓުގެ ގޮތުގައެވެ.

އެންމެފަހުގެ އާންމު ގެޒެޓް

 • 30.03.2015ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖް

  ރިސަރޗް އެސިސްޓަންޓް

 • 30.03.2015ދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

  ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

 • 30.03.2015މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް

  ސީނިޔަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 • 30.03.2015ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

  ވަށާފާރު ރާނައި ސިމެންތިޖަހައި ކުލަލުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

 • 30.03.2015ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް

  ލީގަލް ރިޓެއިނަރެއް ހޯދުމަށް

އެންމެފަހުގެ ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

ވޮލިއުމް: 44، އަދަދު: 141

މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނެގޭ ޓެކްސް: ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 4 ވަނަ މާއްދާ

29.03.2015
ވިދާޅުވޭ

ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

އާންމު ގެޒެޓް