2013 އޭޕްރިލް 4 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭ އިޢުލާންތަކާއި، ދެންނެވުންތަކާއި، އެންގެވުންތައް ޝާއިޢު ކުރަމުން ގެންދާނީ އާންމު ގެޒެޓުގެ ގޮތުގައެވެ.

އެންމެފަހުގެ އާންމު ގެޒެޓް

 • 18.09.2014މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

  އައި.ސީ.ޓީ އިކުއިޕްމަންޓް ހޯދުން

 • 18.09.2014Ministry of Environment and Energy

  Procurement of ICT Equipment for Project Management Unit

 • 18.09.2014ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން

  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 • 18.09.2014ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖް

  ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

 • 18.09.2014މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

އެންމެފަހުގެ ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

ވޮލިއުމް: 43، އަދަދު: 269

މަގުމަތީގައި އިޢުލާނާއި އިޝްތިހާރު ހަރުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު (މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް)

11.09.2014
ވިދާޅުވޭ

ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

އާންމު ގެޒެޓް