2013 އޭޕްރިލް 4 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭ އިޢުލާންތަކާއި، ދެންނެވުންތަކާއި، އެންގެވުންތައް ޝާއިޢު ކުރަމުން ގެންދާނީ އާންމު ގެޒެޓުގެ ގޮތުގައެވެ.

އެންމެފަހުގެ އާންމު ގެޒެޓް

 • 25.05.2015State Electric Company Limited

  Tender for the Supply of 36 Circuit distribution Box (Complete)

 • 25.05.2015ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

  36 ސާރކެޓް ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ބޮކްސް ސަޕްލައި ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

 • 25.05.2015މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

  ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

 • 25.05.2015ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

  ގުދަނެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް

 • 25.05.2015ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

  ވެކިއުމް ސްޓޭޝަން ބިލްޑިންގއެއް ޤާއިމުކުރުން

އެންމެފަހުގެ ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

ވޮލިއުމް: 44، އަދަދު: 185

މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދު

20.05.2015
ވިދާޅުވޭ

ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

އާންމު ގެޒެޓް