2013 އޭޕްރިލް 4 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭ އިޢުލާންތަކާއި، ދެންނެވުންތަކާއި، އެންގެވުންތައް ޝާއިޢު ކުރަމުން ގެންދާނީ އާންމު ގެޒެޓުގެ ގޮތުގައެވެ.

އެންމެފަހުގެ އާންމު ގެޒެޓް

 • 23.07.2014ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

  ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

 • 22.07.2014މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

  ޓްރެއިނިންގ ކޯޑިނޭޓަރ (1 ކުޅުދުއްފުށި ސެންޓަރަށް)

 • 22.07.2014މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

  ފިޠުރުޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާ ދޫކުރުމާ ބެހޭ

 • 21.07.2014މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކަމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

  އައި.ބީ.އެމް މަސައްކަތުމީހުންގެ ޗޭންޖިންގް ރޫމް މޮޑިފައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން/ ރިޓެންޑަކުރުން

 • 21.07.2014މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކަމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

  ށ.ކަނޑިތީމުގައި ގާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ހޮޅިވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން/ ރިޓެންޑަކުރުން

އެންމެފަހުގެ ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

ވޮލިއުމް: 43، އަދަދު: 88

ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/90 (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މެންބަރުންގެ މުސާރަ ކަނޑައެޅުމުގެ ޤާނޫނު) އުވާލުމުގެ ޤާނޫނު

23.07.2014
ވިދާޅުވޭ

ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

އާންމު ގެޒެޓް