2013 އޭޕްރިލް 4 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭ އިޢުލާންތަކާއި، ދެންނެވުންތަކާއި، އެންގެވުންތައް ޝާއިޢު ކުރަމުން ގެންދާނީ އާންމު ގެޒެޓުގެ ގޮތުގައެވެ.

އެންމެފަހުގެ އާންމު ގެޒެޓް

 • 20.04.2015މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

  ޕާކް ވާޑަންސް

 • 20.04.2015Ministry of Finance and Treasury

  Manufacture & Supply of a Landing Craft

 • 20.04.2015މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

  އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރޭޝަނާގުޅޭ

 • 20.04.2015ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

  އދ.ދިގުރަށް އިންޖީނުގޭގެ އައު ޢިމާރާތުގެ ފިނިޝިންގ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދެއްވާނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

 • 20.04.2015މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

  ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ

އެންމެފަހުގެ ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

ވޮލިއުމް: 44، އަދަދު: 169

އެޗް.އެސް.ބީ.ސީ. ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައިވާ، އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ނުކުރައްވައި 5 އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވެފައިވާ އެކައުންޓްތަކާބެހޭ

21.04.2015
ވިދާޅުވޭ

ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު

އާންމު ގެޒެޓް