ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓަކީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤުކުރައްވާ ޤާނޫނުތަކާއި، ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ނެރުއްވާ އިޢުލާންތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި ނޫސްބަޔާންތައް އެއްނޫހަކުން ފެންނަށް އޮތުމުން ޢާންމުންނަށް ފަސޭހަވާނެވާނެތީ، އެ މަގުސަދުގައި ނެރެވޭ ނޫހެކެވެ.

ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، ޤާނޫނުތަކާއި، ގަވާއިދުތަކާއި، ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ނެރުއްވާ އިޢުލާންތަކާއި، ދެންނެވުންތަކާއި ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އެންމެފަހުގެ އަދަދުތާރީޚު: 30/04/2013

ވޮލިއުމް: 42 އަދަދު:73

ވިދާޅުވޭ