ކޮޅުމަޑުލު ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
"ދޫރެސް" ރަޖިސްޓްރީ އާއި ގުޅޭ

`

 ތ.ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތ.ތިމަރަފުށި/ދިވެހިރާއްޖެ

                                                     ނަންބަރު: IUL)391-EM/391/2019/12)  

 

އިޢުލާން

                 މިރަށު ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރ 13 "ދޫރެސް" އެވެ ނަމަކަށް ކިޔާ ގޯތީގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީވަނީ ގެއްލިފައެވެ.

                ވީމާ، މިރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ މިއަދުންފެށިގެން 15 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިއިދާރާއަށް އެންގެވުން އެދެމެވެ. އަދި މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނުފެނިއްޖެނަމަ ރަޖިސްޓަރީ ބާތިލްކުރެވުނީ ކަމުގައި އާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނުކުރަމެވެ.

..................................................................................................................................................................

                                       21 މާރޗް 2019

 

 

 

                                                                    ހާދިމުކުމް

 

                                                    އަޙުމަދު އިބްރާހީމް

                                                    ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް

21 މާރިޗު 2019
ހޯދާ