ކޮޅުމަޑުލު ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
"ތަނޑިރަތްމާގެ" ރަޖިސްޓްރީއާއި ގުޅޭ

`

 ތ.ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

   ތ.ތިމަރަފުށި/ދިވެހިރާއްޖެ

                                                           ނަންބަރު: IUL)391-EM/391/2019/8) 

 

އިޢުލާން

                 މިރަށު ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރ 69 "ތަނޑިރަތްމާގެ" އެވެ ނަމަކަށް ކިޔާ ގޯތީގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީވަނީ ގެއްލިފައެވެ.

 ވީމާ، މިރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ މިއަދުންފެށިގެން 15 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިއިދާރާއަށް އެންގެވުން އެދެމެވެ. އަދި މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނުފެނިއްޖެނަމަ ރަޖިސްޓަރީ ބާތިލްކުރެވުނީ ކަމުގައި އާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނުކުރަމެވެ.

..................................................................................................................................................................

                                  25 ފެބްރުއަރީ 2019

 

 

 

                                                                   ހާދިމުކުމް

 

                                                  އަޙުމަދު އިބްރާހީމް

                                                   ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް

                                            

25 ފެބުރުވަރީ 2019
ހޯދާ