ކޮޅުމަޑުލު ބުރުނީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
1440 ވަނަ އަހަރު ބުރުނީގައި ތަރާވިސްނަމާދު ކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ޙާފިޡަކުގެ ގެނެސްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

1440 ވަނަ އަހަރު ރަމަޟާންމަހު ބުރުނީގައި ތަރާވިސް ނަމާދު ކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ޙާފިޡަކު ގެނެސްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

                  ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެ ލައްވާ ފަރާތްތަކުން 03 މާރިޗު 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހު ރަސްމީގަޑި ނިމުމުގެ ކުރިން ޙާފިޡު ބުރުންޏަށް ގެނައުމާއި އަދި މާލެ ފޮނުވުމުގެ ޚަރަދު ހިމެނޭއަގު ބަޔާންކޮށް ލިއުމަކުން މިއިދާރާގެ މެއިލް burunicouncil@gmail.com އަށް ފޮނުވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށް 7836444،6780038  އަށް ގުޅުންވުން އެދެމެވެ.

                  މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

                   14 ޖުމާދުލްޢާޚިރާ 1440

                   19 ފެބުރުވަރީ   2019

19 ފެބުރުވަރީ 2019
ހޯދާ