ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޯރޕަރޭޓް އެންޓިވައިރަސް ސޮލިއުޝަން ގަތުމަށް

                 މިޑިޕާޓްމަންޓަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެވެ.

 

Qty

Description

150

Corporate Antivirus Solution

 

                 ވީމާ މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ އެންޓިވައިރަސް ވިއްކެވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 26 ފެބްރުއަރީ 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މިޑިޕާޓްމަންޓަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 14 މާރިޗް 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 10:00 އަށް މިޑިޕާޓްމަންޓަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ނޯޓް: މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

19 ފެބުރުވަރީ 2019
ހޯދާ