އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި، ތ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން

ނަންބަރު: A)CA-2019/73)

އިޢުލާން

06 އެޕްރީލު 2019 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި، ތ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން މިދަންނަވަނީއެވެ.

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ކޯޑު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

ތ. ބުރުނި

ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ބުރުނީ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ތ. ބުރުނި-1

N01.01.1 

259

ތ. ވިލުފުށި

ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވިލުފުށީ ސުނާމީގެ ކުރިން ރަށުގެ މެދުން ހުރަހަށް އޮތް ޗާންދަނީމަގުން ދެކުނަށް ހުރިގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ  މީހުންނެވެ.

ތ. ވިލުފުށި-1

N01.02.1 

260

ތ. ވިލުފުށި

ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވިލުފުށީ ސުނާމީގެ ކުރިން ރަށުގެ މެދުން ހުރަހަށް އޮތް ޗާންދަނީމަގުން އުތުރަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ތ. ވިލުފުށި-2

N01.02.2 

261

ތ. މަޑިފުށީ

ޕްރީ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަޑިފުށީ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ތ. މަޑިފުށި-1

N01.03.1 

262

ތ. ދިޔަމިގިލި

ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ދިޔަމިގިލީ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ތ. ދިޔަމިގިލި-1

N04.04.1 

263

ތ. ގުރައިދޫ

ތ. އަތޮޅު މަދަރުސާ ހޯލު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ގުރައިދޫ ރަށްދެބައިމަގުގެ އުތުރު ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ތ. ގުރައިދޫ-1

N04.05.1 

264

ތ. ގުރައިދޫ

ތ. އަތޮޅު މަދަރުސާ ހޯލު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ގުރައިދޫ ރަށްދެބައިމަގުގެ ދެކުނު ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ތ. ގުރައިދޫ-2

N04.05.2 

265

ތ. ކަނޑޫދޫ

ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކަނޑޫދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ތ. ކަނޑޫދޫ-1

N03.06.1 

266

ތ. ވަންދޫ

ވަންދޫ މަދަރުސާގެ ބައު ޢިމާރާތް

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވަންދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ތ. ވަންދޫ-1

N03.07.1 

267

ތ. ހިރިލަންދޫ

ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހިރިލަންދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ތ. ހިރިލަންދޫ-1

N03.08.1 

268

ތ. ގާދިއްފުށީ

ސްކޫލް 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ގާދިއްފުށީ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ތ. ގާދިއްފުށި-1

N04.09.1 

269

ތ. ތިމަރަފުށި

ތ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ 3 ބުރި އިމާރަތުގައި 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ތިމަރަފުށީ، ލިލީމަގުން އިރަށްގޮސް ޣާޒީމަގުން ދެކުނަށްގޮސް އިރަމާމަގުން އިރަށް ގޮސް ސަތަރުގޯޅިން އުތުރުގައިވާ ގޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ތ. ތިމަރަފުށި-1

N02.10.1 

270

ތ. ތިމަރަފުށި

ތ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ތިމަރަފުށީ، ލިލީމަގުން އިރަށްގޮސް ޣާޒީމަގުން ދެކުނަށްގޮސް އިރަމާމަގުން އިރަށް ގޮސް ސަތަރުގޯޅިން ދެކުނު، ގަދަހަމައިދިމަގުގެ އުތުރާއި ދެމެދުގައިވާ ސަރަޙައްދުގެ ދެމެދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ  މީހުންނެވެ.

ތ. ތިމަރަފުށި-2

N02.10.2 

271

ތ. ތިމަރަފުށި

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ތިމަރަފުށީ، ގަދަހަމައިދިމަގުގެ ދެކުނު ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ  ރަޖިސްޓަރީގައިވާ  މީހުންނެވެ.

ތ. ތިމަރަފުށި-3

N02.10.3 

272

ތ. ވޭމަންޑޫ
ރަށު ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވޭމަންޑޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ތ. ވޭމަންޑޫ-1

N02.11.1 

273

ތ. ކިނބިދޫ

ޕްރީ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކިނބިދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ތ. ކިނބިދޫ-1

N03.12.1 

274

ތ. އޮމަދޫ

ސްކޫލް 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އޮމަދޫ ރައްޔިތުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ތ. އޮމަދޫ-1

N03.13.1 

275

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

13 ޖުމާދުލްއާޚިރާ 1440

18 ފެބުރުވަރީ 2019
ހޯދާ