ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ކެލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ހއ. ކެލާ ލިލީ ޕްރީސްކޫލް އިމާރާތުގައި ތަށިމުށި ޖަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

 

އިޢުލާން

ހއ ކެލާ ލިލީ ޕްރިސްކޫލް އިމާރާތުގައި ތަށިމުށިޖަހައިދޭނެފަރާތެއް ހޯދުން

                ހއ ކެލާ ލިލީ ޕްރީސްކޫލް އިމާރާތުގައި ތަށިމުށިޖަހައިދޭނެ ފަރާތެއްހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

                ވީމާ މި މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ދުވަސްތަކުގައި ކެލާކައުންސިލްއިދާރާގެ މީޓިންރޫމަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތުސާފުކުރެއްވުމާއި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ތާރީހް

ދުވަސް

ވަގުތު

މައުލޫމާތު ސާފުކުރުން

21 ފެބުރުއަރީ 2019

ބުރާސްފަތި

މެންދުރުފަހު 13:00

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

25 ފެބުރުވަރީ 2019

ހޯމަ

މެންދުރުފަހު 13:00

 

            މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި ބިޑުހުށަހެޅުމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ކުންފުނި، ޕާޓްނަރޝިޕް، ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓް، ފަރުދީ ވިޔަފާރި، ފަދަ ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. 

             މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގައި ބައިވެރި ވެވޭނީ ކޮންމެވެސް އެއް ހައިޞިށްޔަތަކުންނެވެ. އަދި ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުވާނަމަ އެކަން އެނގޭނެ ލިއުމެއް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިނުވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީހިސާބު ބަލައި ގަނެވެން ނެތްވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

13 ފެބުރުވަރީ 2019

13 ފެބުރުވަރީ 2019
ހޯދާ