ކޮޅުމަޑުލު ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
1440 ވަނައަހަރު ރަމަޟާންމަހު ޙިފްޡުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރާނެ ޙާފިޡަކު ހޯދުން

1440 ވަނައަހަރު ރަމަޟާންމަހު މިރަށު މަސްޖިދުއްލުބާބި މިސްކިތުގައި ޙިފްޡުކޮށް އިމާމުވެ ތަރާވީޙް ނަމާދުކޮށްދޭނެ ޙާފިޡަކު ހޯދައިދީ މިރަށަށް ގެނެސްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

                 ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝަޢުޤްވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 27 ފެބުރުއަރީ 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 2.00 ގެކުރިން ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލްއިދާރާއަށް ސިޓީއަކުން އަގު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮއް އެންގުމަށް އިޢުލާނުކުރީމެވެ. 

18 ފެބުރުވަރީ 2019
ހޯދާ