މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެސްޓިމޭޓް ބޭނުންވެއްޖެ

އެސްޓިމޭޓް ބޭނުންވެއްޖެ

މިކުންފުނީގެ ބޭނުމަކަށް ކައުންޓަރ ބެކް-ޑްރޮޕެއް ހަދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.  ވީމާ މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން  10ފެބްރުއަރީ 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 15:00އަށް މިކުންފުނީގެ 05 ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު  13 ފެބްރުވަރީ 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 15:00އަށް ވަޑައިގެން އަންދާޒީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.  10 ފެބްރުއަރީ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 15:00ގެ ފަހުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަން ފުރުޞަތުނެތް ވާހަކަވެސް ދަންނަވަމެވެ.

 

ހުށަހެޅޭ ޕްރޮޕޯރސަލްއަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

  • އަގު: %50
  • މުއްދަތު: %30
  • ރިފަރެންސް: %20
05 ފެބުރުވަރީ 2019
ހޯދާ