މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
އެމްޓީސީސީ އަށް 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ޑްރާފްޓްކޮށް ލިޔެދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

                                                     ނަންބަރ: MTCC-PD/IU/2019/0013

 

އިޢުލާން

އެމްޓީސީސީއަށް 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ޑްރާފްޓްކޮށް ލިޔެދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން:

 

އެމްޓީސީސީއަށް 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް ޑްރާފްޓްކޮށް ލިޔެދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.           

          ވީމާ މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 28 ޖަނަވަރީ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް، އެމްޓީސީސީ ޓަވަރުގެ 7 ވަނަ ފަންގިފިލާ ( ބޯޑް ރޫމް ) އަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ފަހު، 31 ޖަނަވަރީ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވޭނީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަދި ހާޒިރީގައި ރެޖިސްޓަރ ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަނި ކަމުގައިވެސް  ދަންނަވަމެވެ.

 

                                  18  ޖުމާދަލް އޫލާ 1440

                                  24  ޖަނަވަރީ 2019  

24 ޖަނަވަރީ 2019
ހޯދާ