މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިސްކިއްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން

އިޢުލާން

މިސްކިއްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން

           

            މިއިދާރާގެ ނަންބަރު: (IUL)298/298/2019/4 ، (13 ޖަނަވަރީ 2019) އިއުލާނުގައި ދެންނެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު ގެންނަށް ބުނެފައިވާ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާއިރުގައިކަން މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.   

މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

17  ޖުމާދުލްޢޫލާ  1440

23   ޖަނަވަރީ   2019

23 ޖަނަވަރީ 2019
ހޯދާ