ރަސްމާދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކޫލް ސެކިޔުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމާއި ބެހޭ

ސްކޫލް ސެކިޔުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމާއި ބެހޭ

މިސްކޫލްގެ GS120/2018/IU/016  ނަމްބަރ (03 ޑިސެމްބަރ 2018) އިޢުލާނުގައި މައްސަލައެއް ވާތީ އެ އިޢުލާނު ބާތިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރަށް މި ސްކޫލްގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

މި ބީލަން ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫން ނަމްބަރ: 18/2014) ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށާއި، އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަމްބަރ: 19/2014) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

  • މިބީލަމުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 2019 ޖެނުއަރީ 16 އިން 2019 ޖެނުއަރީ 21 އަށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު 9:00 އިން 14:00 އަށް މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން ނުވަތަ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
  • މިމަސައްކަތާއިގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 2019 ޖެނުއަރީ 21 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އީމެއިލްއަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.

މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން:

ރަސްމާދޫ ސްކޫލްގެ  ލައިބްރަރީގައި

މައުލޫމާތު ސާފުކުރުން:

2019 ޖެނުއަރީ 22 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމާއި،އަންދާސީ ހިސާބު ހުޅުވުން

2019 ޖެނުއަރީ 29 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި

  • މިމަސައްކަތާއި ގުޅޭ ބީލަންފޮތް މިއިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
  • އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މިސްކޫލްގެ ފޯން ނަމްބަރ 6580330 އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

     ނުވަތަ އީމެއިލް: admin@rasmaadhooschool.edu.mv އަށް މެއިލްކުރައްވެވުން އެދެމެވެ.

10 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440

16 ޖަނަވަރީ 2019
ހޯދާ