ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިކުންފުނީގެ ނަންބަރ FNK-I/IUL/2018/132 (4 މެގަވޯޓްގެ ޖަނަރޭޓަރ ސެޓެއް ގަތުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާއި ގުޅޭ:

 

 

ނަންބަރު: FNK-I/IUL/2019/011

 

 

އިޢުލާން

 

މިކުންފުނީގެ ނަންބަރ FNK-I/IUL/2018/132 (4 މެގަވޯޓްގެ ޖަނަރޭޓަރ ސެޓެއް ގަތުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާއި ގުޅޭ:

 

    މިކުންފުނީގެ ނަންބަރ FNK-I/IUL/2018/132 (4 މެގަވޯޓްގެ ޖަނަރޭޓަރ ސެޓެއް ގަތުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ބިޑް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަސް 17 ފެބްރުއަރީ 2019 ވާ އަދިއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް ބަދަލު ކުރެވިފައިވާތީ، އެކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އީޢުލާން ކުރަމެވެ. އަދި ބިޑް ހުށަހެޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައި މިކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީހުގެ (ޕޯޓް ކޮމްޕްލެކްސް ބިލްޑިންގ، 7 ވަނަ ފަންގިފިލާ) ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި މިމަސައްކަތަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަން ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައެވެ. މިގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބާއި އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅޭ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވަހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

 

 

                 10 ޖުމާދަލް އޫލާ 1440

                  16 ޖަނަވަރީ 2019

 

16 ޖަނަވަރީ 2019
ހޯދާ