ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގދ. ތިނަދޫ ސިނާޢީ ސަރަޙައްދުން ބިންކުއްޔަށް ދޫކުރުން.

އިޢުލާން

ގދ. ތިނަދޫ ސިނާޢީ ސަރަޙައްދުން ބިންކުއްޔަށް ދޫކުރުން.

ގދ. ތިނަދޫ ލޭންޑް ނަންބަރ E02 ނަންބަރުގެ ބްލޮކްގެ އިރުމަތީ ބައިން ސިމެންތިގައު  އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް 10 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް 4 ބިމެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. މި އިޢުލާނާއެކު އެސަރަޙައްދުގެ ޗާޓް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

#

ބިމުގެ ނަންބަރ

ޙާއްސަ ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް

ސަރަޙައްދު

ދޫކުރެވޭ އެންމެ ކުޑަ ކުލި

ހ.

1

2

8

9

ސިމެންތި ގައު އެޅުމަށް

E02 ބްލޮކްގެ ހުޅަނގު

އަކަފޫޓަކަށް 01 ރުފިޔާ

               

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ޝެޑިއުލްގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ކަޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑިއަށް މިއިދާރާއަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.   

 

ތާރީޚް

ދުވަސް

ގަޑި

ތަން

މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރުން

  21 ޖަނަވަރީ 2019

ހޯމަ  

11:00 (ހެނދުނު)

ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

 28 ޖަނަވަރީ 2019

ހޯމަ  

11:00 (ހެނދުނު)

ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މި ބިންތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވޭނީ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ދެންނެވިފައިވާ ދުވަހުގެ އެގަޑިއަށް ޙާޟިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތް ހޮވުމަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހެއް، މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށް ވަޑައިގެންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެވެ.

16 ޖަނަވަރީ 2019
ހޯދާ