ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކިޔަވައިދިނުމަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރު ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

އިޢުލާން

 

ރީގައި މިދަންނަވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުންފުނި "އައި.ޔޫ.އެމް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" އިން ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބީލަމުގެ ފުރުސަތެކެވެ.

 

 

 

މި ޔުނިވަރސިޓީ އިން 02 ޖަނަވަރީ 2019 ގައި ކުރެވުނު ނަންބަރު:IUMH-AD/I/2018/02 އިއުލާނަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ދުވަސް 22 ޖަނަވަރީ 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހަށް ބަދަލުވެފައިވާކަން ޢާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރަމެވެ. 

 

 

 

ވީމާ، މިކަމަށް މައުލޫމާތު ހޯއްދަވާފައިވާ ފަރާތްތަކުން 22 ޖަނަވަރީ 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ އަށް ދުރުވެ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ.

 

 

 

އިތުރު މައުލޫމާތު ބޭނުންވެލައްވާނަމަ ޓެލެފޯން ނަންބަރު: 3022161 އަށް ރަސްމީ ގަޑީގައި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

15 ޖަނަވަރީ 2019
ހޯދާ