މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
ދިވެހިރާއްޖެ
ހުރަވީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގެ ސްޓޭޖް،ލައިޓް،ބެކް ޑްރޮޕް ހެދުން

`

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

     މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.                                           

                                                   ނަމްބަރ: IUL) 10-F/10/2019/05).

އިޢުލާން

   މިއަހަރުގެ ހުރަވީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި 07 ފެބުރުވަރީ 2019 ވާ (ބުރާސްފަތި) ދުވަހުގެ ރޭ ހުޅުމާލޭ (ހުރަވީ ސްކޫލް) ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޖަލްސާއަށް ބޭނުންވާ ސްޓޭޖާއި،ލައިޓް އަދި ބެކް ޑްރޮޕާއި ،ތަން ތައްޔާރު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 17 ޖަނަވަރީ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި މިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 21 ޖަނަވަރީ 2019 ވާ  ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި މިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކާއި،ގަޑިއަށް ވަޑައި ނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާޒީ ހިސާބު ބަލައި ނުގަނެވޭނެކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

‏07 ޖުމާދަލްޢޫލާ 1440

‏13 ޖަނަވަރީ   2019   

 

 

13 ޖަނަވަރީ 2019
ހޯދާ