މާރަންދޫ މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާތިލް ކުރުން

            މިސްކޫލަށް ރިލީފް ހިސާބު (ސެންޑްރީ) ޓީޗަރަކު ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ނަންބަރ IUL)GS-82/2019/01) ގެ އިޢުލާން ބާތިލްކުރެވިފައިވާވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

13 ޖަނަވަރީ 2019
ހޯދާ