ނޮޅިވަރަމު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަގުތީ ކުލާސްރޫމްތައް މަރާމާތުކުރުމާއި، ކުލާސްރޫމްތަކުގެ ފަންކާ ބަދަލުކުރުން

1.       މި ސްކޫލްގެ ވަގުތީ ކުލާސްރޫމްތައް މަރާމާތުކުރުމާއި، ކުލާސްރޫމްތަކުގެ ފަންކާތައް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު  (IUL)GS-90/PRIV/2019/2އިޢުލާނަށް އެކަށީގެންވާ ތަރުޙީބެއް ލިބިފައި ނުވާތީ، މި މަސައްކަތަށް ޝަރުތުހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

 

2.       މި މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބީލަންފޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 

 -       ވަގުތީ ކުލާސްރޫމްތައް މަރާމާތުކުރުމާއި، ކުލާސްރޫމްތަކުގެ ފަންކާތައް ބަދަލުކުރުން.

 3.       މިބީލަންތަކުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 2019 ޖެނުއަރީ 13 ން 2019 ޖެނުއަރީ 15 އަށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު 9:00 އިން 13:00 އަށް ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 4.       މިބީލަންތަކާ ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 2019 ޖެނުއަރީ 15 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:00ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.

 5.       މިޕްރޮޖެކްޓާ ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން 2019 ޖެނުއަރީ 15 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި ނޮޅިވަރަމު ސްކޫލްގެ ކޮމްޕިއުޓަރު ލެބްގައި އޮންނާނެއެވެ.

 6.       ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2019 ޖެނުއަރީ 20 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި ނޮޅިވަރަމު ސްކޫލްގެ ކޮމްޕިއުޓަރު ލެބްގައެވެ.

 7.       މިޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ބީލަން ފޮތް މިއިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 8.       ނަންނޯޓް ކުރުމާއި، އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ނޮޅިވަރަމު ސްކޫލް

އަމީނީމަގު، ހދ. ނޮޅިވަރަން، ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯން: 6520555

އީ-މެއިލް: admin@nolhivaramschool.edu.mv

 

ކޮޕީ އީ-މެއިލް: 6520555@gmail.com

1.       މި ސްކޫލްގެ ވަގުތީ ކުލާސްރޫމްތައް މަރާމާތުކުރުމާއި، ކުލާސްރޫމްތަކުގެ ފަންކާތައް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު  (IUL)GS-90/PRIV/2019/2އިޢުލާނަށް އެކަށީގެންވާ ތަރުޙީބެއް ލިބިފައި ނުވާތީ، މި މަސައްކަތަށް ޝަރުތުހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

 

2.       މި މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބީލަންފޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 

 -       ވަގުތީ ކުލާސްރޫމްތައް މަރާމާތުކުރުމާއި، ކުލާސްރޫމްތަކުގެ ފަންކާތައް ބަދަލުކުރުން.

 

3.       މިބީލަންތަކުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 2019 ޖެނުއަރީ 13 ން 2019 ޖެނުއަރީ 15 އަށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު 9:00 އިން 13:00 އަށް ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

4.       މިބީލަންތަކާ ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 2019 ޖެނުއަރީ 15 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:00ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.

 

5.       މިޕްރޮޖެކްޓާ ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން 2019 ޖެނުއަރީ 15 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި ނޮޅިވަރަމު ސްކޫލްގެ ކޮމްޕިއުޓަރު ލެބްގައި އޮންނާނެއެވެ.

 

6.       ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2019 ޖެނުއަރީ 20 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި ނޮޅިވަރަމު ސްކޫލްގެ ކޮމްޕިއުޓަރު ލެބްގައެވެ.

 

7.       މިޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ބީލަން ފޮތް މިއިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 

8.       ނަންނޯޓް ކުރުމާއި، އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ނޮޅިވަރަމު ސްކޫލް

އަމީނީމަގު، ހދ. ނޮޅިވަރަން، ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯން: 6520555

އީ-މެއިލް: admin@nolhivaramschool.edu.mv

ކޮޕީ އީ-މެއިލް: 6520555@gmail.com

10 ޖަނަވަރީ 2019
ހޯދާ