މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިމިނިސްޓްރީއަށް ކޮމްޕިއުޓަރސިސްޓަމް،ޕްރިންޓަރ،ޑެސްކްޓޮޕް ރެމްގަތުން

`

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

     މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.                                           

                                                          ނަމްބަރ:  IUL-10-F/10/2019/01

އިޢުލާން

   މިމިނިސްޓްރީއަށް 5 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް،7 ޕްރިންޓަރ، 18 ޑެސްކްޓޮޕް ރެމް ހޯދުމަށް ކުރި މި މިނިސްޓްރީގެ ނަމްބަރ  IUL-10-F/10/2018/113 (19 ޑިސެންބަރު 2018) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އަންދާޒީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ވަޑައިގެންނެވި ފަރާތްތަކުން ދެވިފައިވާ މައުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި ނުވާތީ އަލުން އެ އިޢުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން އެ ތަކެތި ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

 

  • 5 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް
  • 7 ޕްރިންޓަރ
  • 18 ޑެސްކްޓޮޕް ރެމް

ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 16 ޖަނަވަރީ 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި މިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 22 ޖަނަވަރީ 2019 ވާ  އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި މިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކާއި،ގަޑިއަށް ވަޑައި ނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާޒީ ހިސާބު ބަލައި ނުގަނެވޭނެކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

‏04 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440

‏10 ޖަނަވަރީ    2019  

 

 

10 ޖަނަވަރީ 2019
ހޯދާ