ސިވިލް ކޯޓު
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

އިޢުލާން

           

މިކޯޓަށް ހާޑްވެއަރ ފަޔަރވޯލެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، ފަޔަރވޯލް ވިއްކުމަށް ޝައުޤުވެރިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން، މި އިޢުލާނާއެކު ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައިވާ ޝަރުތުތަކާ އެއްގޮތަށް، 20 ޖަނަވަރީ 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ  12:30 އަށް ސިވިލް ކޯޓަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

03 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440

09  ޖަނަވަރީ  2019

09 ޖަނަވަރީ 2019
ހޯދާ