ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބެޗްލަރ އޮފް އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ - ކ.މާލެ

ޖަނަވަރީ 2019 ގައި މި ޔުނިވަރސިޓީން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތަކުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައި މި ބަޔާން ކުރާ ކޯސް ހިމެނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި ކޯހަށް ފޯމު ބަލައިގަންނާނީ 10 ޖަނަވަރީ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން 31 ޖަނަވަރީ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. ކޯހަށް އެދޭ ފޯމު ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ބައިންނާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓް www.mnu.edu.mv  އިން ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު 3345155 ފޯނާ ގުޅުއްވުމުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ.

 

 

ފެކަލްޓީ އޮފް އެންޖިނިއަރިންގ، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ

 

  1.       ބެޗްލަރ އޮފް އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ – ކ.މާލެ

 

 

 

މަތީގައިވާ ކޯސްތަކުގެ ޝަރުތުތައް ޗެކްކުރުމަށް މި ލިންކަށް ފިއްތާލައްވާ:

http://mnu.edu.mv/wp-content/uploads/2017/11/Course-information-sheet-2019-Term-1-Updated-9-1-2019.pdf

09 ޖަނަވަރީ 2019
ހޯދާ