ރެހެންދި ސްކޫލް/ހުޅުމާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖްގެ ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ ސްޓޭޝަނަރީ ހޯދުން

ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖްގެ ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ ސްޓޭޝަނަރީ ހޯދުން

  1. މިސްކޫލްގެ ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖްގެ ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ ސްޓޭޝަނަރީ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.
  2. ޕްރީބިޑު މީޓިންގ އޮންނާނީ 2019 ޖެނުއަރީ 13 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި ރެހެންދި ސްކޫލްގެ ފައިސާއާ ބެހޭ ބައިގައެވެ. ޕްރީބިޑު މީޓީންގައި ބައިވެރިނުވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެއެވެ.
  3. ބިޑް ހުށަހެޅުމާއި، ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2019 ޖެނުއަރީ 15 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި  ރެހެންދި ސްކޫލުގެ ފައިސާއާބެހޭބައިގައެވެ.
  4. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ރެހެންދި ސްކޫލް ފައިސާއާބެހޭބައި

ފޯން:  3359902، 3359900

އީ-މެއިލް: budget@rehendi.edu.mv

08 ޖަނަވަރީ 2019
ހޯދާ