މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް
ދިވެހިރާއްޖެ
2019 ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްގައި ހިންގާ އިލެކްޓްރިޝަން ކޯހަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުން ވެއްޖެ.

1. 2019 ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްގައި ހިންގާ އިލެކްޓްރިޝަން ކޯހަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުން ވެއްޖެއެވެ.

2. މިބީލަމުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 05 ޖަނަވަރީ 2019 އިން 10 ޖަނަވަރީ 2019 އަށް 08:30 އިން 21:30 އަށް ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގައި ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ވަޑައިގެން ނަންނޯޓު ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

3. މި ބީލަމުގެ ޕްރީ ބިޑް މީޓިންގ އޮންނާނީ 10 ޖަނަވަރީ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 ގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްގެ މީޓިންގ ރޫމް ގައެވެ.

3. މި ބީލަމާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 10 ޖަނަވަރީ 2019  ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 21:30 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.

4. ބިޑް ހުށަހެޅުމާއި ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 16 ޖަނަވަރީ 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްގެ 1 ފަންގިފިލާގެ މީޓިންގ ރޫމްގައެވެ.

5. މި ބީލަމާއިގުޅޭ ބީލަން ފޮތް މިއިޢުލާނާއެކު ހީރާސްކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

6. ނަންނޯޓް ކުރުމާއި، އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް

ރެހެންދި ހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން: 3305404, 3305420

އީ-މެއިލް:, budget@polytechnic.edu.mv procurement@polytechnic.edu.mv 

05 ޖަނަވަރީ 2019
ހޯދާ