މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިމިނިސްޓްރީއަށް ކޮމްޕިއުޓަރސިސްޓަމް،ޕްރިންޓަރ،ޑެސްކްޓޮޕް ރެމްގަތުން

`

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

     މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.                                           

                                                          ނަމްބަރ: (IUL)10-F/10/2018/113.

އިޢުލާން

  

           މި މިނިސްޓްރީއަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި ގަންނަން ބޭނުން ވެއްޖެއެވެ.

  • 5 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް
  • 7 ޕްރިންޓަރ
  • 18 ޑެސްކްޓޮޕް ރެމް

ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 24 ޑިސެންބަރު 2018 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މި މިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 27 ޑިސެންބަރު 2018 ވާ  އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މި މިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކާއި،ގަޑިއަށް ވަޑައި ނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާޒީ ހިސާބު ބަލައި ނުގަނެވޭނެކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

‏12 ރަބީއުލްއާޚިރު   1438

‏19 ޑިސެންބަރު     2018  

 

 

19 ޑިސެންބަރު 2018
ހޯދާ