މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
ދިވެހިރާއްޖެ
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްއަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުން

`

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

   މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.     

           ނަންބަރ: (IUL)10-M/10/2018/107 

 

               އިޢުލާން

 

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްއަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުން

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނުގެ 4 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކުރެވިފައިވާ މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މިދައުރު 2018 ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 12 އަށް ހަމަވާތީ،  މިކައުންސިލަށް އަލުން މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބާއްވާ ވޯޓުލުން 2018 ޑިސެމްބަރު 15 ވަނަ ދުވަހު ހަވީރު 14:00 ން 15:00 އަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގައި ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

 ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ.

 

         01 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440

         08 ޑިސެންބަރު  2018

08 ޑިސެންބަރު 2018
ހޯދާ