މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުދި މަސައްކަތާ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތައް ދަފްތަރުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު

އިޢުލާން

 

ކުދި މަސައްކަތާ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތައް ދަފްތަރުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު

މި މިނިސްޓްރީ އާއި މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާތަކުގައި ކުރަންޖެހޭ 35,000.00 ރުފިޔާއިން ދަށުގެ ޚިދުމަތާއި މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިމިނިސްޓްރީގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިނުވާ ފަރާތްތަކަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހުޅުވާލަމެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާ ފޯރމް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު 2018 ޑިސެމްބަރ  20 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (ވެލާނާގޭ 08 ވަނަފަންގިފިލާ) ވަޑައިގެން ރިޝެޕްޝަނަށް ފޯރމް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ.

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3341435, 3341403  ނަމްބަރ ފޯނާއެވެ.

 

06 ޑިސެމްބަރ 2018

 

06 ޑިސެންބަރު 2018
ހޯދާ