ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެސްޓީއޯ ހާބަރ ފުޑްކޯޓުގެ ބްލޮކް G-01 ކުއްޔަށް ދިނުން

  •  އެސްޓީއޯ ހާބަރ ފުޑްކޯޓުގެ ބްލޮކް ނަންބަރ G-01  ކުއްޔަށް ދިނުމަށް މި ކުންފުނިން ބޭނުންވާތީ، މި ބްލޮކް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ކުއްޔަށްދޭ ތަނުގައި ހިންގަން ބޭނުންވާ ވިޔަފާރީގެ ތަފްސީލު ބަޔާން ކުރުމަށްފަހު 2018 ޑިސެމްބަރ 17 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް އެސްޓީއޯ ޕލކ ގެ ހެޑުއޮފީހަށް ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
  •  މަޢުލޫމާތު ޝީޓް އެސްޓީއޯ ވެބްސައިޓް (www.sto.mv) ގައި ޝާއިޢުކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.

      

                          08 ރަބީޢުލްއައްވަލް   1440

                          06 ޑިސެމްބަރ 2018

                       

06 ޑިސެންބަރު 2018
ހޯދާ