ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ސަރވަރ އެއް ގަތުމާ ގުޅޭ

ސާރވަރ އެއް ހޯދުމާބެހޭ

 މިޑިޕާޓްމަންޓަށް ސަރވަރ އެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ.

މިކަމާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތުޝީޓް މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވެބްސައިޓް www.judiciary.gov.mv ގެ ނޯޓިސްބޯޑުން ލިބެންހުންނާނެއެވެ. ސާރވަރ ވިއްކުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2018 ޑިސެމްބަރ 12 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިޑިޕާޓްމަންޓަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިމުއްދަތުގެ ރަސްމީދުވަސްތަކުގައި 14:00 ގެ ކުރިން 3006237 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މިހެންވެ އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

28 ރަބިޢުލްއައްވަލު  1440

06 ޑިސެމްބަރ    2018

 

06 ޑިސެންބަރު 2018
ހޯދާ