ކޮޅުމަޑުލު ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
"އަލުވިމާގެ" ރަޖިސްޓްރީއާއި ގުޅޭ

                                                `

 

 ކޮޅުމަޑުލު ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                          Secretariat of the Thimarafushi Council 

 ތިމަރަފުށި، ދިވެހިރާއްޖެ.                                      Th.Thimarafushi, Rep.of Maldives   

                                                            ނަންބަރު: IUL)391-EM/391/2018/23) 

 

އިޢުލާން

                      މިރަށު ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު 248 "އަލުވިމާގެ" އެވެ ނަމަކަށް ކިޔާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީވަނީ ގެއްލިފައެވެ.

ވީމާ، މި ރަޖިސްޓްރީ އާއި ބެހޭ މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން 15 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި އިދާރާއަށް އެންގެވުން އެދެމެވެ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06 ޑިސެމްބަރ 2018

 

 

                            އިސްމާޢީލް އިބްރާހީމް

                             ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

 

 

 

                                                           

06 ޑިސެންބަރު 2018
ހޯދާ