ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ: ޑިޖިޓަލް އެސް.އެލް.އާރު ކެމެރާއެއް ގަތުމާބެހޭ

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

            މިއިދާރާއަށް ޑިޖިޓަލް އެސް.އެލް.އާރު ކެމެރާއެއް ގަންނަށް ބޭނުންވެގެން ކުރި  2018/14/އައި.ޔޫ/ޓީ-57 ނަންބަރު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ އަދަދަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ، އެ އިޢުލާނު ބާޠިލްކުރުމަށްފަހު އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ

            ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 11 ޑިސެންބަރ 2018 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 12 ޑިސެންބަރ 2018 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިކަމަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވޭނީ އިސްވެދެންނެވިފައިވާ ވަގުތަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

06 ޑިސެންބަރު 2018
ހޯދާ