ބ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
ބ. އަތޮޅުތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ 12 ކްލާސްރުމްގެ އާއިމާރާތުގެ ބަައެއްމަރާމާތުތައް ކުރުމާބެހޭ

ނަންބަރ: (IUL)GS-01/2018/33

އިޢުލާން

ސްކޫލްގެ 12 ކްލާސްރޫމްގެ އާއިމާރާތުގެ ބައެއްމަރާމާތުތައް ކުރުމާބެހޭ

ބ. އަތޮޅުތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ 12 ކްލާސްރުމްގެ އާއިމާރާތުގެ ބަައެއްމަރާމާތުތައް، މިސްކޫލުން ދޭ މައުލޫމާތުތަކާ އެއްގޮތަށް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 16 ޑިސެމްބަރ 2018 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު މެންދުރުކުރި 11:00 އަށް މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު

19 ޑިސެމްބަރ 2018 ވާ ބުދަ ދުވަހު 11:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ހުށައަޅުއްވާ

އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ. މައުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިގެންނެވޭނީ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް މިފަދަމަސައްކަތް

ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުންކުރާ ފަރާތްތަކުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގައި ގަވައިދުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމާއި އަންދާސީ

ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ބަދަލުގައި އެހެންބޭފުޅަކު ފޮނުއްވާނަމަ އެފަރާތެއްގެ ސިޓީއަކާއެކު ހުށަހެޅުއްވުމުން ޤަބޫލު ކުރެވޭނެ ވާހަކަވެސް ދެންނެވީމެވެ.

-         އެކަށީގެންވާ ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ޕޮއިންޓްދޭނީ ތިރީގައި އެވާ އުސޫލުންނެވެ.

  • އަގަށް %80
  • ތަޖުރިބާއަށް
  • މުއްދަތަށް %5

 

             06  ޑިސެމްބަރ 2018 

06 ޑިސެންބަރު 2018
ހޯދާ