ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
2019 ވަނަ އަހަރު ސްކޫލްގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެެހެއްޓުން

2019 ވަނަ އަހަރު މިސްކޫލްގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ ގަޑިއަށް މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވެން ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

 

ތަފްޞީލް

ތަން

ތާރީޚް

މަޢުލޫމާތު ދިނުން

ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލް

18 ޑިސެމްބަރ 2018 ވާ އަންގާރަ ދުވަހު ހެނދުނު 11:00 ގައި

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލް

25 ޑިސެމްބަރ 2018 ވާ އަންގާރަ ދުވަހު ހެނދުނު 11:00 ގައި

 

 

 

 

 

މިމަސައްކަތަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވޭނީ ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރ 18/2014) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށާއި އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރ 19/2014) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. 

މިކަމާއި ބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދަވަން ގުޅުއްވާނީ 6895733 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ. 

 

 

 

 
06 ޑިސެންބަރު 2018
ހޯދާ