ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގެނެސްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އިޢުލާނު

މި އޮފީހަށް ބައެއް ތަކެތި ގެނެސްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މި އޮފީހަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ.

15 Computer Systems

22 UPS

02 Photocopy Machine

ވީމާ، މިތަކެތި ވިއްކުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، 2018 ޑިސެންބަރު 2 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި އޮފީހަށް ޙާޟިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު 2018 ޑިސެންބަރު 6 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި އޮފީހަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ.

 19 ރަބީޢުލްޢައްވަލް 1440

 

27 ނޮވެންބަރު 2018
ހޯދާ