ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިއުކޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ދަރިވަރުންނަށް ފާޚާނާ އެއް ހެދުމާއިބެހޭ

ނަމްބަރ:33 (IUL)CHSE-SMT/1/2018/

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ 

        

ނރ

ތަފްސީލް

މައުލޫމާތު ދިނުން

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

1

މިސެންޓަރުން ދެއްވާ އިރުޝާދާއި، ދައްކާނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ދަރިވަރުންނަށް ފާޚާނާ އެއް ހަދަންބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، މިމަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިވާ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

02 ޑިސެންބަރު 2018 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި

06 ޑިސެންބަރު 2018 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި

     

        

 

                               19 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1439

                               27 ނޮވެންބަރު 2018

27 ނޮވެންބަރު 2018
ހޯދާ