ކަލާފާނު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓާފް ދަޑެއްއެޅުމަށް

މިސްކޫލް ގައި ޓާރފް ދަޑެއް އަޅާދޭނެ ފަރާތެއްހޯދުމަށްބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުގުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 03 ޑިސެމްބަރ 2018 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް މިސްކޫލަށް ދުރުވެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 10 ޑިސެމްބަރ 2018 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް އެސްޓިމޭޓް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. 

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މި އިޢުލާން އާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އެސްޓިމޭޓް ހުށަނޭޅުއްވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

                    18  ރަބީއުލްއައްވަލް       1440ހ        

                    26   ނޮވެމްބަރ          2018މ 

26 ނޮވެންބަރު 2018
ހޯދާ