ފުނަދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ފުނަދޫ ސްކޫލް

   ށ.ފުނަދޫ

      ދިވެހިރާއްޖެ                                   ނަންބަރު: (IUL)GS-59-AD/INDIV/2018/32 

 

އިޢުލާން

 

 

ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

 

                        2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ 01 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 2019 ޑިސެމްބަރ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މިސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

                  ވީމާ، މިސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2018 ނޮވެމްބަރ 26 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 10:30 ށް މިސްކޫލަށް ޙާޟިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 2018 ޑިސެމްބަރ 2 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 13:30 ގައި މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވޭނީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން އޮންނަ ދުވަހުގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ވަޑައިގެންނެވި ފަރާތްތަކަށެވެ.

                  އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް 6540540 ނަންބަރު އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

11 ރަބީޢުލްއައްވަލު 1440

19 ނޮވެމްބަރ 2018

 

19 ނޮވެންބަރު 2018
ހޯދާ