ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ދިވެހިރާއްޖެ
A5 ސައިޒްގެ ފޮތް ޕްރިންޓް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އިޢުލާނު

A5 ސައިޒްގެ ފޮތް ޕްރިންޓް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މި އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް ކުރިއަށްއޮތް 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް A5 ސައިޒްގެ ފޮތް ޕްރިންޓް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، 2018 ނޮވެންބަރު 21 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މި އޮފީހަށް ޙާޟިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު، 2018 ނޮވެންބަރު 26 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މި އޮފީހަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ.

 7 ރަބީޢުލްޢައްވަލް 1440

 

15 ނޮވެންބަރު 2018
ހޯދާ